Download  Print this page

Odstranitev Odpadnega Materia- La; Garancija; Pribor In Nadomestni Deli - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Izklopna avtomatika (mokro
sesanje) ne reagira
 Elektrode ter vmesni prostor elektrod
očistite s krtačo.
 Pri električno neprevodni tekočini stalno
preverjajte polnilni nivo.
Hupa zadoni
 Vrtljivo stikalo namestite na pravilen
prerez gibke sesalne cevi.
 Filtrsko vrečko iz koprene je treba za-
menjati, če je napolnjena in če ni mini-
malnega pretoka zraka.
 Vrečko za odpadke je treba zamenjati,
če je napolnjena in če ni minimalnega
pretoka zraka.
 Zamenjajte ploski nagubani filter.
Avtomatsko čiščenje filtra ne dela
 Gibka sesalna cev ni priključena.
Avtomatskega čiščenja filtra ni
možno izklopiti
 Obvestite uporabniški servis.
Avtomatskega čiščenja filtra ni
možno vklopiti
 Obvestite uporabniški servis.
Uporabniški servis
Če motnje ni možno odpraviti, mora na-
pravo pregledati uporabniški servis.
Odstranitev odpadnega
materiala
Napravo je na koncu življenjske dobe po-
trebno odstraniti v odpad v skladu z zakon-
skimi določili.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki
jih določa naše prodajno predstavništvo.
Morebitne motnje na napravi, ki so posledi-
ca materialnih ali proizvodnih napak, v času
garancije brezplačno odpravljamo. V pri-
meru uveljavljanja garancije, se z original-
nim računom obrnite na prodajalca oziroma
najbližji uporabniški servis.
180

Pribor in nadomestni deli

– Uporabljati se smejo le pribor in nado-
mestni deli, ki jih dopušča proizvajalec.
Originalni pribor in originalni nadome-
stni deli zagotavljajo varno in nemoteno
obratovanje naprave.
– Izbor najpogosteje potrebnih nadome-
stnih delov najdete na koncu navodila
za obratovanje.
– Dodatne informacije o nadomestnih de-
lih najdete na strani www.kaercher.com
v območju "Service".
– 8
SL

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: