Download  Print this page

Likvidace Odpadu; Záruka; Příslušenství A Náhradní Díly - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Automatické vypínání (vysávání za
mokra) nefunguje
 Kartáčem vyčistěte elektrody i elektro-
dový meziprostor.
 Při vysávání nevodivých tekutin neustá-
le kontrolujte hladinu v nádrži.
Zazní klakson
 Nastavte otočný spínač na správný prů-
řez sací hadice.
 Je-li rounový filtrační sáček naplněn a
klesne-li minimální objemový průtok, je
třeba sáček vyměnit.
 Je-li sáček na likvidaci odpadu naplněn
a nedosahuje-li se minimálního obje-
mového proudu, je třeba sáček vymě-
nit.
 Vyměňte filtrační skládaný sáček.
Automatické čištění filtru nefunguje
 Sací hadice není připojena.
Automatické čištění filtru se nedá
 Informujte zákaznický servis.
Automatické čištění filtru se nedá
 Informujte zákaznický servis.
oddělení služeb zákazníkům
Pokud poruchu nelze odstranit, musí
přístroj zkontrolovat zákaznická služba.

Likvidace odpadu

Zařízení je třeba po uplynutí životnosti zlik-
vidovat podle platných zákonných ustano-
vení.
170
vypnout
zapnout
V každé zemi platí záruční podmínky vyda-
né příslušnou distribuční společností. Pří-
padné poruchy zařízení odstraníme během
záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich
příčinou vadný materiál nebo výrobní záva-
dy. V případě uplatňování nároku na záru-
ku se s dokladem o zakoupení obraťte na
prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb
zákazníkům.
Příslušenství a náhradní díly
– Smí se používat pouze příslušenství a
náhradní díly schválené výrobcem. Ori-
ginální příslušenství a originální ná-
hradní díly skýtají záruku bezpečného a
bezporuchového provozu přístroje.
– Výběr nejčastěji vyžadovaných náhrad-
ních díků najdete na konci návodu k ob-
sluze.
– Další informace o náhradních dílech
najdete na www.kaercher.com v části
Service.
– 8
CS
Záruka

Advertisement

Table of Contents

   Related Content for Kärcher NT 55/1 Tact Te M

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: