Download  Print this page

Принадлежности и резервни части; Декларация за съответствие на ЕО - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Принадлежности и
резервни части
– Могат да се използват само принад-
лежности и резервни части, които са
позволени от производителя. Ориги-
налните принадлежности и ориги-
нални резервни части дават гаран-
ция за това, уредът да може да се из-
ползва сигурно и без повреди.
– Списък на най-често необходимите
резервни части ще намерите в края
на упътването за експлоатация.
– Други информации относно резерв-
ните части можете да получите на
www.kaercher.com в област Сервиз.
Декларация за
съответствие на ЕО
С настоящото декларираме, че цитирана-
та по-долу машина съответства по кон-
цепция и конструкция, както и по начин на
производство, прилаган от нас, на съот-
ветните основни изисквания за техниче-
ска безопасност и безвредност на Дирек-
тивите на ЕО. При промени на машината,
които не са съгласувани с нас, настояща-
та декларация губи валидност.
Продукт:
Прахосмукачка за влажно
и сухо всмукване
Тип:
1.146-xxx
Намиращи приложение Директиви на
ЕО:
2006/42/EO (+2009/127/EO)
2004/108/ЕО
2011/65/ЕC
Намерили приложение хармонизира-
ни стандарти:
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Приложими национални стандарти
-
242
5.957-652
Подписалите действат по възложение и
като пълномощници на управителното
тяло.
CEO
пълномощник по документацията:
S. Reiser
Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/12/01
– 10
BG
Head of Approbation

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: