Download  Print this page

Transport; Uskladnenie; Starostlivosť A údržba - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Upozornenie: Automaticé čistenie filtra je
zapojené od výroby.
Upozornenie: Vypnutie/zapnutie automa-
tického čistenia filtra je možné len vtedy, ak
je prístroj zapnutý.
– Vypnutie automatického čistenia filtra:
 Stlačte vypínač. Kontrolka na vypínači
zhasne.
– Zapnutie automatického čistenia filtra:
 Opakovane stlačte vypínač. Kontrolka
na vypínači svieti zelenou farbou.
Vypnutie prístroja
 Zariadenie vypnite pomocou hlavného
vypínača.
 Vytiahnite sieťovú zástrčku.
Po každom použití
 Vyprázdnite nádrž.
 Prístroj vyčistite zvnútra aj zvonku od-
sávaním a utrite ho pomocou vlhkej
handričky.
Uskladnenie prístroja
Obrázok
 Hadicu a elektrický kábel uložte podľa
vyobrazenia.
 Prístroj je nutné odkladať do suchej
miestnosti a chrániť pred neoprávne-
ným použitím.

Transport

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!
Pri prepravovaní zariadenia zohľadnite
jeho hmotnosť.
 Uzavrite vysávaciu prípojku, pozrí mok-
ré vysávanie.
 Vyberte nasávaciu rúrku s podlahovou
hubicou z držiaka. Pri prenášaní uchop-
te prístroj za prenosnú rukoväť a odsá-
vaciu rúrku, nie za posuvnú rukoväť.
 Pri preprave vo vozidlách zariadenie
zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu
podľa platných smerníc.
208

Uskladnenie

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!
Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho
hmotnosť.
Toto zariadenie sa smie uschovávať len vo
vnútri.
Starostlivosť a údržba
NEBEZPEČENSTVO
Pred všetkými prácami prístroj vypnite a vy-
tiahnite sieťovú zástrčku.
Stroje na odstraňovanie prachu patria me-
dzi bezpečnostné zariadenia na prevenciu
a odstraňovanie nebezpečenstiev v zmysle
BGV A1.
– Pri údržbe u používateľa musí byť za-
riadenie rozobraté na jednotlivé dielce,
vyčistené a musí sa vykonať jeho údrž-
ba v takej miere, v akej to je možné, bez
toho, aby vznikalo ohrozenie pracovní-
kov údržby a iných osôb. Súčasťou
vhodných preventívnych opatrení je aj
dekontaminácia pri rozoberaní. Musí sa
zabezpečiť miestna nútená odťahová
ventilácia v mieste, kde sa zariadenie
bude rozoberať, vyčistenie miesta údrž-
by a primeraná ochrana personálu.
– Pred vybratím z nebezpečného priesto-
ru sa vonkajšok zariadenia musí odsá-
vacím postupom dekontaminovať a
utrieť dočista, alebo sa musí ošetriť tes-
niacim prostriedkom. Všetky diely zaria-
denia sa musia pri jeho vyberaní z ne-
bezpečného priestoru považovať za
kontaminované. Musíte podniknúť
vhodné opatrenia, aby ste zabránili roz-
deleniu prachu.
– Pri uskutočňovaní údržby a opráv musia
byť vyhodené všetky kontaminované
predmety, ktoré nie je možné uspokoji-
vo vyčistiť. Takéto predmety sa musia
odovzdať na likvidáciu v nepriedušných
vreckách v súlade s platnými predpismi
na likvidáciu takéhoto odpadu.
– Sací otvor sa pri preprave a údržbe za-
riadenia musí zatvoriť pripojovacím hrd-
lom.
– 6
SK

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: