Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 206

Hide thumbs

Advertisement

Namontujte membránový filter
NEBEZPEČENSTVO
Pri vysávaní prachu škodlivého pre zdravie
sa nemôže použiť membránový filter.
Upozornenie: Pri prevádzke bez vrecka s
textilným filtrom/vrecka na smeti sa môže
použiť membránový filter.
Obrázok
 Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.
 Membránový filter (zvláštne príslušen-
stvo) natiahnite cez okraj nádoby.
 Nasaďte a zaistite saciu hlavicu.
Zmena z mokrého na suché vysávanie
POZOR
Pri zmene z vlhkého na suché vysávanie
dbajte na tieto zásady:
Vysávanie suchého prachu pri mokrej fil-
tračnej vložke zanáša filter a môže spôso-
biť jeho zničenie.
 Pred použitím vymeňte mokrý filter za
suchý.
 V prípade potreby je výmena filtra popí-
saná pod bodom "Ošetrovanie a údrž-
ba".
Upozornenie: Pri permanentnom mokrom
vysávaní odporúčame, aby ste používali
plochý skladaný filter PES (pozri filtračné
systémy).
Vlhké vysávanie
NEBEZPEČENSTVO
Pri vlhkom vysávaní sa nesmie vysávať
žiadny zdraviu škodlivý prach.
Montáž gumových stierok
Obrázok
 Demontujte pásové kefy.
 Nasaďte gumové hubice.
Upozornenie: Štruktúrovaná strana gumo-
vých hubíc musí smerovať smerom von.
Uzavrite vysávaciu prípojku
Obrázok
 Nasaďte pripojovacie hrdlo na presne
lícujúcu odsávaciu prípojku.
 Pripojovacie hrdlo zasuňte až na doraz.
206
Odstráňte vrecko s látkovým filtrom
Obrázok
 Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.
 Vytiahnite vrecko s látkovým filtrom
smerom dozadu.
 Zaklapnite uzatvárací posúvač a tesne
uzavrite vrecko s textilným filtrom.
 Použité vrecko s látkovým filtrom zlikvi-
dujte v prachotesne uzavretom vrecku v
súlade so zákonnými požiadavkami.
 Nasaďte a zaistite saciu hlavicu.
– Pri odsávaní vlhkej nečistoty je vždy po-
trebné vrecko s látkovým filtrom odstrá-
niť.
Vybratie vrecka na odstránenie prachu
Obrázok
 Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.
 Vyhrňte vrecko na zber prachu.
 Vytiahnite otvor vrecka na zber prachu
cez vysávacie hrdlo smerom dozadu.
 Vrecko na zber prachu s uzatváracím
pásikom pod otvorom tesne uzavrite.
 Vyberte vrecko na odstránenie prachu.
 Vrecko na zber prachu zlikvidujte podľa
platných zákonných predpisov.
 Nasaďte a zaistite saciu hlavicu.
– Pri vysávaní vlhkej nečistoty sa musí
vždy vrecko na odstránenie prachu od-
strániť.
Odstránenie membránového filtra
Obrázok
 Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.
 Odstráňte membránový filter.
 Nasaďte a zaistite saciu hlavicu.
– Pri vysávaní vlhkej nečistoty sa musí
odstrániť vždy membránový filter
(zvláštne príslušenstvo).
Vypustenie špinavej vody
Obrázok
 Špinavá voda sa vypúšťa cez vypúšťa-
ciu hadicu.
– 4
SK

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: