Download  Print this page

Sihipärane Kasutamine - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Enne sesadme esmakordset ka-
sutuselevõttu lugege läbi algu-
pärane kasutusjuhend, toimige sellele vas-
tavalt ja hoidke see hilisema kasutamise
või uue omaniku tarbeks alles.
- Enne esmakordset kasutuselevõttu lu-
gege kindlasti ohutusjuhiseid nr. 5.956-
249!
- Kasutusjuhendi ja ohutuseeskirjade ei-
ramine võib põhjustada seadme rikkeid
ja ohtu kasutaja ning teiste isikute
jaoks.
- Transpordil tekkinud vigastuste puhul
teavitage toote müüjat.
Sisukord
Keskkonnakaitse. . . . . . . . . . . ET
Ohuastmed . . . . . . . . . . . . . . . ET
Sihipärane kasutamine . . . . . . ET
Seadme elemendid . . . . . . . . . ET
Kasutuselevõtt . . . . . . . . . . . . ET
Käsitsemine . . . . . . . . . . . . . . ET
Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . ET
Hoiulepanek . . . . . . . . . . . . . . ET
Korrashoid ja tehnohooldus . . ET
Abi häirete korral. . . . . . . . . . . ET
Garantii . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET
EÜ vastavusdeklaratsioon . . . ET
Tehnilised andmed . . . . . . . . . ET
Keskkonnakaitse
Pakendmaterjalid on taaskasu-
tatavad. Palun ärge visake pa-
kendeid majapidamisprahi hul-
ka, vaid suunake need taaska-
sutusse.
244
Vanad seadmed sisaldavad
taaskasutatavaid materjale, mis
tuleks suunata taaskasutusse.
Patareid, õli ja muud sarnased
ained ei tohi jõuda keskkonda.
Seetõttu palume vanad sead-
med likvideerida vastavate ko-
gumissüsteemide kaudu.
Märkusi koostisainete kohta (REACH)
Aktuaalse info koostisainete kohta leiate
aadressilt:
www.kaercher.com/REACH
OHT
Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob
1
kaasa raskeid kehavigastusi või surma.
1
HOIATUS
1
Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib
2
põhjustada raskeid kehavigastusi või sur-
2
ma.
2
ETTEVAATUS
3
Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis
5
võib põhjustada kergeid vigastusi.
6
TÄHELEPANU
6
Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis
6
võib põhjustada materiaalset kahju.
7

Sihipärane kasutamine

8
8
- See imur on ette nähtud põranda- ja
8
seinapindade märjalt ja kuivalt puhasta-
9
miseks.
10
- Käesolev seade sobib kuivade, tuleo-
hutute, tervist kahjustavate tolmude
imemiseks masinatest ja seadmetest;
tolmuklass M EN 60 335-2-69 põhjal.
Piirang: Ei tohi imeda kantserogeenseid
aineid, välja arvatud puidulaastud.
- Käesolev seade sobib professionaal-
seks kasutuseks, nt hotellides, kooli-
des, haiglates, vabrikutes, poodides,
büroodes ja rendifirmades.
- 1
ET
Ohuastmed

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: