Download  Print this page

Apkalpošana - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Atsperes aizspiedņu savienojums
Attēls
Sūkšanas šļūtene ir aprīkota ar atsperes
aizspiedņu sistēmu. Var būt pieslēgtas vi-
sas C-35/C-DN-35 piederumu daļas.
Apkalpošana
Ierīces ieslēgšana
 Pievienojiet kontaktspraudni kontakt-
ligzdai.
 Ieslēdziet aparāta galveno slēdzi.
Sūkšanas jaudas iestatīšana
 Sūkšanas jaudu iestata ar griežamo re-
gulēšanas pogu (min-max).
Darbi ar elektroinstrumentiem
BĪSTAMI
Savainošanās un bojājumu risks! Kontakt-
ligzda ir paredzēta tikai elektroinstrumentu
pieslēgšanai tieši pie putekļu sūcēja. Jeb-
kurš cits kontaktligzdas pielietojums ir aiz-
liegts.
 Elektroinstrumenta kontaktdakšu ie-
spraust putekļu sūcējā.
 Ieslēdziet aparāta galveno slēdzi.
Deg kontrollampiņa, putekļu sūcējs ir gaidī-
šanas režīmā.
Norāde: Putekļu sūcējs ar elektroinstru-
mentiem tiek automātiski ieslēgts un iz-
slēgts.
Norāde: Putekļu sūcējam ir līdz 0,5 sekun-
dēm ilga palaides aizkave un līdz 15 sekun-
žu ilgs inerces darbības laiks.
Norāde: Elektroinstrumentu pieslēguma
jaudas vērtību skatiet tehniskajos datos.
Attēls
 Pielāgojiet instrumentu adapteru elek-
troinstrumentu pieslēgumam.
Attēls
 Noņemiet no sūkšanas šļūtenes līku-
mu.
 Piemontējiet instrumentu adapteru pie
sūkšanas šļūtenes.
Attēls
 Savienojiet instrumentu adapteru ar
elektroinstrumentu.
258
Norāde: Dažāds sūkšanas šļūtenes dia-
metrs ir nepieciešams, lai to būtu iespē-
jams pielāgot apstrādes ierīču pieslēguma
diametram.
 Ar sūkšanas šļūtenes diametra regulē-
šanas slēdzi noregulēt minimālo plūs-
mu.
Skala uzrāda sūkšanas šļūtenes diametru.
Norāde: Lietojot putekļusūcēju kā pārvieto-
jamu atputekļotāju (apstrādes ierīce pie-
stiprināta pie putekļu sūcēja), iebūvētajai
kontroles sistēmai ir jābūt pieskaņotai pie-
vienotajai apstrādes ierīcei (putekļu raša-
nās avotam). Tas nozīmē, ka tad, ja netiek
sasniegta nosūkšanai nepieciešamā mini-
mālā plūsma 20 m/s, par to ir jābrīdina lie-
totājs.
Automātiskā filtra iztīrīšana
Ierīcei ir jauna veida filtru tīrīšanas sistēma,
kas ir īpaši efektīva tad, ja sūc smalkus pu-
tekļus. Tādējādi plakanrievu filtrs ik pēc 15
sekundēm ar strauju gaisa plūsmu tiek au-
tomātiski iztīrīts (pulsējoša skaņa).
Norāde: Automātiskā filtra tīrīšana atbilsto-
ši rūpnīcas iestatījumiem ir ieslēgta.
Norāde: Automātiskās filtra tīrīšanas iz-
slēgšana/ieslēgšana iespējama tikai tad, ja
ir ieslēgts aparāts.
– Automātiskās filtru tīrīšanas izslēgša-
na:
 nospiediet slēdzi. Slēdzī izdziest kon-
trollampiņa.
– Automātiskās filtru tīrīšanas ieslēgša-
na:
 nospiediet slēdzi atkārtoti. Slēdzī iede-
gas zaļa kontrollampiņa.
Aparāta izslēgšana
 Izslēdziet aparāta galveno slēdzi.
 Izņemt tīkla kontaktdakšu.
Pēc katras lietošanas
 Iztukšojiet tvertni.
 Aparātu no ārpuses un no iekšpuses iz-
tīriet, to nosūcot un notīrot ar mitru lupa-
tiņu.
– 5
LV

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: