Download  Print this page

Kasutuselt Kõrvaldamine; Garantii; Lisavarustus Ja Varuosad - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Tolm pääseb imemisel välja
Joonis
 Kontrollige/korrigeerige madalvoltfiltri
paigaldusasendit.
 Vahetage madalvoltfilter.
Automaatne väljalülitamine
(märgimemine) ei käivitu
 Puhastage elektroode ja elektroodide
vahesid harjaga.
 Kontrollige mittejuhtiva vedeliku puhul
pidevalt täitetaset.
Kõlab helisignaal
 Asetage pöördlüliti õigele imivooliku
ristlõikele.
 Seda tuleb vahetada fliisist filtrikoti täi-
tumisel ning juhul, kui minimaalset voo-
lumahtu ei saavutata.
 See tuleb välja vahetada jäätmekoti täi-
tumisel ning kui ei saavutata minimaal-
set voolumahtu.
 Vahetage madalvoltfilter.
Automaatne filtripuhastus ei tööta
 Imivoolik ei ole ühendatud.
Automaatset filtripuhastust ei saa
välja lülitada
 Pöörduge klienditeenindusse.
Automaatset filtripuhastust ei saa
sisse lülitada
 Pöörduge klienditeenindusse.
Klienditeenindus
Kui riket ei ole võimalik kõrvaldada, tu-
leb lasta klienditeenindusel seadet kont-
rollida.
Kasutuselt kõrvaldamine
Seade tuleb selle eluea lõpul utiliseerida
vastavalt kehtivatele seadusesätetele.
Igas riigis kehtivad meie volitatud müü-
giesindaja antud garantiitingimused. Sead-
mel esinevad rikked kõrvaldame garan-
tiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või
valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palu-
me pöörduda müüja või lähima volitatud
klienditeenistuse poole, esitades ostu tõen-
dava dokumendi.

Lisavarustus ja varuosad

– Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varu-
osi, mida tootja aktsepteerib. Originaal-
tarvikud ja -varuosad annavad teile ga-
rantii, et seadmega on võimalik töötada
turvaliselt ja tõrgeteta.
– Valiku kõige sagedamini vajamineva-
test varuosadest leiate te kasutusjuhen-
di lõpust.
– Täiendavat infot varuosade kohta leiate
aadressilt www.kaercher.com lõigust
Service.
– 8
ET

Garantii

251

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: