Download  Print this page

Lagring; Pleie Og Vedlikehold - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Lagring

FORSIKTIG
Fare for personskader og materielle ska-
der! Pass på vekten av apparatet ved lag-
ring.
Dette apparatet skal kun lagres innendørs.

Pleie og vedlikehold

FARE
Før alt arbeide på apparatet skal apparatet
slås av og strømkabelen trekkes ut.
Maskiner for støvfjerning er å anse som sik-
kerhetsutstyr for forebygging eller fjerning
av risikofaktorer, i samsvar med BGV A1.
– Ved vedlikehold utført av bruker må
maskinen demonteres, rengjøres og
vedlikeholdes så langt det lar seg gjøre
uten at vedlikeholdspersonalet eller an-
dre personer utsettes for fare. Egnede
forsiktighetsforanstaltninger omfatter
giftfjerning før demontering. Sørg for lo-
kalt filtrert tvangsventilasjon på stedet
der maskinen demonteres, rengjøring
av vedlikeholdsflaten og egnede verne-
tiltak for personalet.
– Maskinens ytre skal avgiftes ved støv-
suging og tørkes ren eller behandles
med tetningsmiddel før den fraktes ut
av det farlige området. Alle maskindeler
må anses som forurenset når de brin-
ges ut av det farlige området. Det må
gjøres egnede tiltak for å unngå forde-
ling av støvet.
– Ved utføring av vedlikeholds- og repa-
rasjonsarbeid må alle tilskitnede gjen-
stander som ikke kan bli tilfredsstillende
rengjort, kastes. Slike gjenstander må
kastes i tette poser, i samsvar med gjel-
dende bestemmelser for håndtering av
denne typen avfall.
– Ved transport og vedlikehold av appa-
ratet må innsugningsåpningen lukkes
med koblingsmuffen.
ADVARSEL
Sikkerhetsmekanismene for risikoforebyg-
ging må vedlikeholdes regelmessig: dvs.
minst én gang i året sikkerhetsteknisk funk-
sjonskontrolleres av produsenten eller en
opplært person, f.eks. for å påse at maskinen
er tett, at filteret ikke er skadet, og at kontroll-
mekanismene fungerer som de skal.
OBS
Fare for skade! Ikke bruk silikonholdige
pleiemiddel for rengjøring.
– Enkle service- og vedlikeholdsoppga-
ver kan utføres av brukeren selv.
– Rengjør maskinen utvendig og behol-
deren innvendig regelmessig med en
fuktig klut.
FARE
Fare på grunn av helsefarlige stoffer. Ved
vedlikeholdsarbeider (f.eks. filterskifte)
bruk åndedrettsmaske P2 eller høyere, og
bruk engangs vernetøy.
Skifte foldefilter
 Åpne filterdeksel.
 Ta ut foldefilter.
 Kast det brukte foldefilteret i en lukket
støvtett pose, i samsvar med gjeldende
bestemmelser.
 Fjern smuss som har dannet seg på
renluftssiden.
 Sett inn nytt foldefilter.
 Lukk filterdeksel, du skal høre det går i lås.
Skifte fleecefilterpose/engangspose
Lukke sugetilkobling
Figur
 Lukk sugetilkobling, se våtsuging.
Skifte fleece-filterpose
Figur
 Avlås og ta av sugehodet.
 Trekk ut fleece-filterposen bakover.
 Fold inn lukkeklaffen og lukk papirfilter-
posen tett.
 Kast den brukte fleecefilterposen i en
lukket støvtett pose, i samsvar med
gjeldende bestemmelser.
 Sett på ny fleece-filterpose.
 Sett på sugehodet og lås det.
– 6
NO
95

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: