Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 112

Hide thumbs

Advertisement

Märkäimuroinnista kuivaimurointiin
vaihtaminen
HUOMIO
Huomioi märkäimuroinnista kuivaimu-
rointiin vaihdettaessa:
Kuivan pölyn imurointi märkää suodatinele-
menttiä käyttäen tukkii suodattimen ja voi
tehdä suodattimen käyttökelvottomaksi.
 Vaihda kostea suodatin ennen käyttä-
mistä kuivaan.
 Vaihda suodatin tarvittaessa, toimenpi-
de kuvataan kohdassa "Hoito ja huolto".
Huomautus: Kun suoritetaan jatkuvasti
märkäimurointia, on suositeltavaa käyttää
PES-poimusuodatinta (katso Suodatinjär-
jestelmät).
VAARA
Märkäimuroinnissa ei saa imuroida tervey-
delle vaarallisia pölyjä.
Kumihuulten asennus
Kuva
 Irrota harjakaistaleet.
 Aseta kumihuulet paikalleen.
Huomautus: Kumihuulien rakenteellisen
puolen on osoitettava ulospäin.
Imuliitännän sulkeminen
Kuva
 Liitä liitosmuhvi sovitustarkasti imulii-
täntään.
 Työnnä liitosmuhvi vasteeseen asti si-
sään.
Kuitusuodatinpussin poistaminen
Kuva
 Vapauta imupää lukituksesta, poista
imupää.
 Vedä kuitusuodatinpussia taaksepäin.
 Käännä sulkukieleke sisään ja sulje kui-
tusuodatinpussi tiiviisti.
 Hävitä käytetty kuitusuodatinpussi pöly-
tiiviisti suljetussa pussissa lakisääteis-
ten määräysten mukaisesti.
 Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.
– Imuroitaessa märkää likaa kuitusuoda-
tinpussi on aina ensin poistettava.
112
Märkäimu
Hävityspussin poistaminen
Kuva
 Vapauta imupää lukituksesta, poista
imupää.
 Käännä hävityspussin reunat ylös.
 Vedä hävityspussin aukko imukauluk-
sen reunojen ylitse.
 Sulje hävityspussi tiiviisti sulkunauhalla
aukon alapuolelta.
 Poista hävityspussi.
 Hävitä hävityspussi lain määräysten
mukaisesti.
 Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.
– Hävityspussi on aina poistettava mär-
kää likaa imuroitaessa.
Kalvosuodattimen poisto
Kuva
 Vapauta imupää lukituksesta, poista
imupää.
 Poista kalvosuodatin.
 Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.
– Märkää likaa imuroitaessa kalvosuoda-
tin (erikoisvaruste) on aina poistettava.
Likaveden laskeminen pois
Kuva
 Poista likavesi poistoletkun avulla.
Yleistä
– Imuroitaessa märkää likaa tyyny- tai ra-
kosuuttimella tai jos imetään pääasias-
sa vettä astiasta, on suositeltavaa kyt-
keä toiminto "Automaattinen suodatti-
menpuhdistus" pois päältä.
– Kun maksimi nestetäyttötaso on saavu-
tettu, laite kytkeytyy automaattisesti
pois päältä.
– Ei-johtavien nesteiden ollessa ky-
seessä (esimerkiksi porausnesteet,
öljyt ja rasvat) laitetta ei kytketä pois
päältä astian ollessa täynnä. Täyttö-
tasoa on tarkastettava jatkuvasti ja
astia on tyhjennettävä ajoissa.
– Märkäimuroinnin päätyttyä: Puhdista
poimusuodatin suodatinpuhdistuksella.
Puhdista elektrodit harjalla. Puhdista
säiliö kostealla liinalla ja anna kuivua.
– 4
FI

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: