Download  Print this page

Zbrinjavanje U Otpad; Jamstvo; Pribor I Pričuvni Dijelovi - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Usisna snaga se smanjuje
 Odstranite začepljenja iz sisaljke, usi-
sne cijevi, usisnog crijeva ili plosnatog
naboranog filtra.
 Zamijenite napunjenu flizelinsku filtar-
sku vrećicu.
 Zamijenite napunjenu vrećicu za zbri-
njavanje otpada.
 Ispravno uglavite poklopac filtra.
 Operite membranski filtar (poseban pri-
bor) u tekućoj vodi ili ga zamijenite.
 Zamijenite plosnati naborani filtar.
 Provjerite zabrtvljenost ispusnog crije-
va.
Izlaženje prašine prilikom
usisavanja
Slika
 Provjerite odnosno ispravite položaj
plosnatog naboranog filtra.
 Zamijenite plosnati naborani filtar.
Automatsko isključivanje (mokro
usisavanje) se ne aktivira
 Elektrode i prostor između njih očistite
četkom.
 Ako se usisavaju tekućine koje nisu
električno vodljive, treba stalno provje-
ravati napunjenost.
Oglašava se sirena
 Okretni prekidač podesite na ispravan
promjer usisnog crijeva.
 Zamijenite flizelinsku filtarsku vrećicu
čim se napuni i snaga usisavanja padne
ispod minimuma.
 Zamijenite vrećicu za zbrinjavanje otpa-
da čim se napuni i snaga usisavanja
padne ispod minimuma.
 Zamijenite plosnati naborani filtar.
Automatsko čišćenje filtra ne radi
 Usisno crijevo nije priključeno.
Automatsko čišćenje filtra se ne
može isključiti
 Obavijestite servisnu službu.
220
Automatsko čišćenje filtra se
nemože uključiti
 Obavijestite servisnu službu.
Servisna služba
Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna
služba mora ispitati stroj.

Zbrinjavanje u otpad

Uređaj valja na kraju radnog vijeka zbrinuti
u skladu sa zakonskim odredbama.
U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je
izdala naša nadležna organizacija za distri-
buciju. Eventualne smetnje na stroju za vri-
jeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno
ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proi-
zvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji
obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji,
Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj
servisnoj službi.
Pribor i pričuvni dijelovi
– Smije se koristiti samo onaj pribor i oni
pričuvni dijelovi koje dozvoljava proi-
zvođač. Originalan pribor i originalni pri-
čuvni dijelovi jamče za to da stroj može
raditi sigurno i bez smetnji.
– Pregled najčešće potrebnih pričuvnih
dijelova naći ćete na kraju ovih radnih
uputa.
– Dodatne informacije o pričuvnim dijelo-
vima dobit ćete pod www.kaercher.com
u dijelu Servis (Servise).
– 8
HR

Jamstvo

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: