Download  Print this page

Toebehoren En Reserveonderdelen; Eg-conformiteitsverklaring - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Toebehoren en
reserveonderdelen
– Er mogen uitsluitend toebehoren en re-
serveonderdelen gebruikt worden die
door de fabrikant zijn vrijgegeven. Origi-
nele toebehoren en reserveonderdelen
bieden de garantie van een veilig en
storingsvrije werking van het apparaat.
– Een selectie van de meest frequent be-
nodigde reserveonderdelen vindt u ach-
teraan in de gebruiksaanwijzing.
– Verdere informatie over reserveonder-
delen vindt u op www.kaercher.com bij
Service.

EG-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde
machine door haar ontwerp en bouwwijze
en in de door ons in de handel gebrachte
uitvoering voldoet aan de betreffende fun-
damentele veiligheids- en gezondheidsei-
sen, zoals vermeld in de desbetreffende
EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest
haar geldigheid wanneer zonder overleg
met ons veranderingen aan de machine
worden aangebracht.
Product:
Type:
Van toepassing zijnde EG-richtlijnen
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108//EG
2011/65/EU
Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Toegepaste landelijke normen
-
5.957-652
De ondergetekenden handelen in opdracht
en met volmacht van de bedrijfsleiding.
CEO
Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/12/01
– 9
NL
Droog- / natzuiger
1.146-xxx
Head of Approbation
57

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: