Download  Print this page

Taşıma; Depolama; Koruma Ve Bakım - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

TEDBIR
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sıra-
sında cihazın ağırlığına dikkat edin.
 Süpürme bağlantısının kapatılması,
bkz. sulu süpürme.
 Süpürme borusunu taban memesiyle
birlikte tutucudan alın. Taşımak için, ci-
hazı taşıma kolundan ve süpürme boru-
sundan tutun, itme kolundan çekmeyin.
 Araçlarda taşıma sırasında, cihazı ge-
çerli yönetmeliklere göre kaymaya ve
devrilmeye karşı emniyete alın.

Depolama

TEDBIR
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama
sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.
Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolan-
malıdır.
Koruma ve Bakım
TEHLIKE
Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı
kapatın ve elektrik fişini çekin.
Toz alan makineler BGV A1 kanunu çerçe-
vesinde tehlikenden korunma ve onları ber-
taraf etmek için kullanılan emniyet üniteleri-
dir.
– Kullanıcı tarafından bakım uygulanma-
sı için, bakım personeli ve diğer kişilere
yönelik bir tehlike oluşmadığı sürece ci-
haz sökülmeli, temizlenmeli ve cihaza
bakım uygulanmalıdır. Uygun dikkat ön-
lemlerine, sökmeden önce zehri arıt-
mak da dahildir. Cihazın söküldüğü yer-
de lokal filtreli havalandırma, bakım ala-
nının temizliği ve personel gerekli koru-
ması ile önlemler alın.
– Cihazın dışı süpürme işleminden sonra
zehirden arıtılmalı ve silinerek temizlen-
meli veya tehlikeli bölgeden uzaklaşana
kadar sızdırmaz hale getirilmelidir. Teh-
likeli bölgeden uzaklaştırılmış her ciha-
zın kirli olduğundan yola çıkılmalıdır.
Toz dağılımını önlemek için uygun ön-
lemler alınmalıdır.
136
Taşıma
– Bakım ve onarım çalışmalarında tatmin
edecek derecede temizlenemeyen her
nesne atılmalıdır. Bu nesneler sızdır-
mayan torbalar içinde geçerli olan ka-
nunların bu çöplerin nasıl yok edileceği-
ne dair belirtimleri dahilinde yok edilme-
lidir.
– Cihazın nakliye ve bakımından emme
aralığını bağlantı parçası ile kapatma-
yın.
UYARI
Tehlike önlemeye yarayan güvenlik terti-
batları muntazam aralıklarla bakımdan ge-
çirilmelidir. Bu, en az senede bir kez üretici
veya yetkili ve eğitilmic bir kici tarafından
teknik güvenlik açısından kusursuz çalıcma
durumunun kontrol edilmesi anlamına gelir;
Örn; cihazın sızdırmazlığı, filtrenin hasar
durumu, kontrol tertibatının fonksiyonu
kontrol edilmelidir.
DIKKAT
Hasar tehlikesi! Temizlik için silikon içeren
temizlik maddeleri kullanmayın.
– Basit bakım ve muhafaza çalışmalarını
kendiniz yapabilirsiniz.
– Cihazın yüzeyi ve kabın iç tarafları
muntazam aralıklarla nemli bir bezle si-
linmelidir.
TEHLIKE
Sağlığa zararlı toz nedeniyle tehlike. Bakım
çalışmaları (Örn; filtre değişimi) sırasında,
P2 ya da daha üst düzeyde solunum koru-
ma maskesi ve tek yollu giysiler kullanın.
Yassı katlama filtresinin
 Filtre kapağını açın.
 Yassı katlama filtresini çıkartın.
 Kullanılmış yassı katlama filtresini toz
sızdırmayan bir torba içerisinde, yasal
kurallara göre tasfiye edin.
 Temiz hava tarafında oluşan kiri temiz-
leyin.
 Yeni yassı katlama filtresini yerleştirin.
 Filtre kapağını kapatın; duyulur bir şe-
kilde kilitlenmelidir.
– 6
TR
değiştirilmesi

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: