Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 166

Hide thumbs

Advertisement

ilustrace
 Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.
 Membránový filtr (speciální příslušen-
ství) přetáhněte přes okraj nádoby.
 Nasaďte vysávací hlavici a zajistěte ji.
Přepnutí z mokrého vysávání na suché
vysávání:
POZOR
Při změně vysávání za mokra na vysává-
ní za sucha laskavě dbejte následujících
pokynů:
Nasáváte-li suchý prach a filtrační element
je přitom mokrý, filtr se ucpává a tím pří-
padně znehodnocuje.
 Mokrý filtr vyměňte před použitím za su-
chý.
 Pokud je to zapotřebí, filtr vyměňte, po-
pis pod bodem "Péče a údržba".
Upozornění: Při dlouhodobém využívání mok-
rého vysávání doporučujeme používat plochý
skládaný filtr PES (viz filtrační systémy).
Vysávání za mokra
NEBEZPEČÍ
Při mokrém sání se nesmí nikdy zachytávat
zdraví nebezpečný prach.
Vložení pryžových chlopní
ilustrace
 Demontáž kartáčových pruhů.
 Vložte pryžové chlopně.
Upozornění: Strukturovaná strana gumo-
vých chlopní musí směřovat ven.
Uzavřete přípojku sání
ilustrace
 Připojovací návlečku nasaďte bez vůle
do sací přípojky.
 Připojovací návlečku zasuňte na doraz.
Odstraňte rounový filtrační sáček.
ilustrace
 Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.
 Rounový filtrační sáček vytáhněte smě-
rem dozadu.
 Těsně uzavřete uzavírací styčnici a pls-
těný filtrační sáček.
 Zlikvidujte použitý rounová filtrační
vložka v prachotěsně uzavřeném sáčku
podle zákonných ustanovení.
166
 Nasaďte vysávací hlavici a zajistěte ji.
– Při vysávání mokrých nečistot je třeba
vždy rounový filtrační sáček vyjmout.
Vyjmutí sáčku na likvidaci odpadu
ilustrace
 Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.
 Navlečte sáček na likvidaci odpadu.
 Otvor sáčku na likvidaci odpadu vytáh-
něte dozadu přes sací hrdlo.
 Sáček na likvidaci odpadu těsně uzavřete
uzavíracím proužkem pod otvorem.
 Vyjměte sáček na likvidaci odpadu.
 Sáček na likvidaci odpadu zlikvidujte
dle platných zákonných předpisů.
 Nasaďte vysávací hlavici a zajistěte ji.
– Při vysávání mokrých nečistot je třeba
vždy sáček na likvidaci odpadu vy-
jmout.
Vyjmutí membránového filtru
ilustrace
 Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.
 Vyjmutí membránového filtru.
 Nasaďte vysávací hlavici a zajistěte ji.
– Při nasávání mokrých nečistot je třeba
vždy vyjmout membránový filtr (speciál-
ní příslušenství).
Vypuštění špinavé vody
ilustrace
 Špinavou vodu vypusťte výpustní hadicí.
Obecné informace
– Při vysávání mokrých nečistot hubicí na
čalounění nebo štěrbinovou hubicí re-
sp. vysává-li se převážně voda z nádr-
že, doporučujeme Vám vypnout funkci
„Automatické čištění filtru".
– Dosáhne-li tekutina maximálního stavu,
přístroj se automaticky vypne.
– V případě nevodivých tekutin (vrtací
emulze, oleje, maziva) se přístroj při
plné nádrži nevypne. Množství teku-
tiny je třeba průběžně kontrolovat a
nádrž včas vyprázdnit.
– Po ukončení mokrého sání: Očistěte
plochý skládaný filtr pomocí čištění fil-
tru. Vyčistěte elektrody kartáčkem. Ná-
doby vyčistěte vlhkým hadrem a osuš-
te.
– 4
CS

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: