Download  Print this page

Kuljetus; Säilytys; Hoito Ja Huolto - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

VARO
Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-
vaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen pai-
no.
 Imuliitännän sulkeminen, katso märkäi-
murointi.
 Ota imuputki lattiasuulakkeineen pidik-
keestä. Kun kannat laitetta, pidä kiinni
kantokahvasta ja imuputkesta, älä työn-
töaisasta.
 Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, var-
mista laite liukumisen ja kaatumisen va-
ralta kulloinkin voimassa olevien ohje-
sääntöjen mukaisesti.
VARO
Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-
vaara! Huomioi säilytettäessä laitteen pai-
no.
Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.

Hoito ja huolto

VAARA
Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta
ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.
Pölyä poistavat koneet ovat (Saksan) BGV
A1:n mukaan vaarojen estämiseen tai pois-
tamiseen tarkoitettuja turvalaitteita.
– Kun käyttäjän on laitteen huoltamista
varten, purettava, puhdistettava ja huol-
lettava se, on työ suoritettava mikäli
mahdollista siten, että siitä ei aiheudu
vaaraa huoltohenkilöstölle eikä sivulli-
sille. Sopivat varotoimenpiteet sisältä-
vät myrkkyjen poiston ennen laitteen
purkamista osiin. Ryhdy toimenpiteisiin
paikalla suodatettua pakkoilmanpoistoa
varten siellä, missä laite puretaan osiin,
huoltopaikan puhdistusta ja henkilökun-
nan sopivaa suojaa varten.
– Laitteen ulkopinnalta on poistettava
myrkyt imurointimenetelmällä ja pyyhit-
tävä puhtaaksi tai käsiteltävä tiivistysai-
neella, ennen kuin laite tuodaan pois
vaaralliselta alueelta. Laitteen kaikki
osat on katsottava likaantuneiksi, kun
114

Kuljetus

Säilytys
ne tuodaan pois vaaralliselta alueelta.
On ryhdyttävä soveltuviin toimenpitei-
siin, jotta vältytään pölyn leviämiseltä.
– Huolto- ja korjaustöiden suorittamisen
yhteydessä on hävitettävä kaikki likaan-
tuneet esineet, joita ei voida tyydyttä-
västi puhdistaa. Tällaiset esineet on hä-
vitettävä tiiviissä pussissa yhtäpitävästi
voimassa olevien määräysten kanssa,
jotka koskevat tällaisten jätteiden hävit-
tämistä.
– Imuaukko on suljettava laitteen kulje-
tuksessa ja huollossa liitosmuhvilla.
VAROITUS
Vaarojen estämiseen tarkoitetut turvalait-
teet on huollettava säännöllisesti. Tämä
tarkoittaa, valmistajan tai asiaan perehdy-
tetyn henkilön on tarkastettava vähintään
kerran vuodessa turvalaitteiden turvalli-
suustekninen moitteeton toimivuus, esim.
laitteen tiiviys, suodattimen vaurioituminen,
valvontalaitteiden toiminta.
HUOMIO
Vaurioitumisvaara! Älä käytä puhdistami-
seen silikonipitoisia hoitoaineita.
– Yksinkertaiset huolto- ja hoitotyöt voi
tehdä itse.
– Laitteen pinta ja säiliön sisäpuoli on
puhdistettava säännöllisesti kostealla
liinalla.
VAARA
Terveydelle haitallisen pölyn aiheuttama
vaara terveydelle. Huoltotöissä (esim. suo-
dattimen vaihto) on käytettävä hengitys-
suojamaskia P2 tai parempaa ja kertakäyt-
tövaatetusta.
Poimusuodattimen vaihto
 Avaa suodattimen kansi.
 Poista poimusuodatin.
 Hävitä käytetty poimusuodatin pölytii-
viisti suljetussa pussissa lain määräys-
ten mukaan.
 Poista kerääntynyt lika puhdasilmapuo-
lelta.
 Aseta uusi poimusuodatin paikalleen.
 Sulje suodattimen kansi, sen on lukitut-
tuva kuuluvasti.
– 6
FI

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: