Download  Print this page

Feilretting - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Skifte avfallspose
Figur
 Avlås og ta av sugehodet.
 Folde opp avfallspose
 Trekk åpningen på avfallsposen bak-
over over sugestussen.
 Lukk avfallsposen tett vved hjelp av lå-
sestripene under åpningen.
 Ta ut avfallsposen.
 Kast avfallsposen i henhold til gjelden-
de regler.
 Sett på ny avfallspose.
 Vreng engangsposen over beholderen.
 Sett på sugehodet og lås det.
Skifte membranfilter
Figur
 Avlås og ta av sugehodet.
 Ta av membranfilter.
 Trekk nytt membranfilter over beholder-
kanten.
 Sett på sugehodet og lås det.
Elektrodene rengjøres
 Avlås og ta av sugehodet.
 Rengjør elektrodene med en børste.
 Sett på sugehodet og lås det.

Feilretting

FARE
Før alt arbeide på apparatet skal apparatet
slås av og strømkabelen trekkes ut.
Merk: Dersom det oppstår en feil, (f.eks. fil-
terbrudd) må apparatet straks slås av. Før
ny bruk må feilen rettes.
Sugeturbinen går ikke
 Kontroller stikkontakt og sikring på
strømforsyningen.
 Kontroller strømkabel, støpsel, elektro-
der og stikkontakten på apparatet.
 Slå apparatet på.
Sugeturbinen kobler ut
 Tøm beholderen.
96
Sugeturbinen slår seg ikke på etter
at beholderen er tømt
 Slå av appratet og vent i 5 sekunder, slå
på igjen etter 5 sekunder.
 Elektroder og mellomrommet mellom
elektrodene rengjøres med børste.
Sugekraften avtar
 Fjern blokkeringer fra børstehodet, su-
gerøret, sugeslangen eller foldefilteret.
 Skifte full fleece-filterpose.
 Skifte full avfallspose
 Sett inn filterdekselet korrekt.
 Membranfilter (ekstratilbehør) rengjø-
res under rennende vann eller skiftes.
 Skifte foldefilter.
 Kontroller tappeslangen for tetthet.
Støvutslipp ved suging
Figur
 Kontroller/korriger korrekt innføring av
foldefilteret.
 Skifte foldefilter.
Utkobligsautomatikk (våtsuging)
 Elektroder og mellomrommet mellom
elektrodene rengjøres med børste.
 Fyllingsnivå må stadig kontrolleres ved
væsker som ikke er elektrisk ledende.
Varselfløyte høres
 Still dreiebryter til riktig sugeslangedia-
meter.
 Skift fleecefilterpose når den er full, el-
ler ved underskridelse av minimumsvol-
umstrøm.
 Skift engangspose når den er full, eller
ved underskridelse av minimumsvol-
umstrøm.
 Skifte foldefilter.
Automatisk filterrens fungerer ikke
 Sugeslange ikke korrekt tilkoblet.
Automatisk filterrengjøring lar seg
 Kontakt kundetjenesten.
– 7
NO
slår ikke inn
ikke slå av

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: