Download  Print this page

Cihaz Elemanları; İşletime Alma; Kullanımı - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Cihaz elemanları
1 Elektrik kablosu
2 Tip levhası
3 Filtre temizliği
4 Yatık filtre
5 Emme başlığı
6 Süpürme kafası tutamağı
7 Oturtma mekanizmasının sağ kilit açma
mekanizması
8 Ara halka
9 Kir haznesinin manevra tekerleği
10 Kapak tapası
11 Zbiornik na zanieczyszczenia
12 Oturtma mekanizmasının sol kilit açma
mekanizması
13 Tekerlek
14 Süpürge kafasının kilidi
15 Emme ağzının kapak başlığı
16 Park freniyle birlikte şasinin manevra
tekerleği
17 Zemin memesi tutucusu
18 Şasi
19 Toplama kabı
20 Kir haznesinin tutamağı
21 Emme ağzı
22 Süpürme borusu tutucusu
23 Döner şalter
24 Filtre kapağı
25 Filtre temizleme tuşu
26 Kablo tutucu
27 İtme yayı
İşletime alma
 Cihazı çalışma pozisyonuna getirin, ge-
rekirse park frenleri ile emniyete alın.
 Süpürme hortumunu (teslimat kapsa-
mına dahil değildir) süpürme ağzına ta-
kın.
 Çalışmaya başlamadan önce kir hazne-
sindeki doluluk seviyesini kontrol edin
ve gerekirse hazneyi boşaltın.
 Kir haznesinin kurallara uygun olarak
yerleştirilmiş olduğundan emin olun.
 İstediğiniz aksesuarı (teslimat kapsa-
mında değildir) takın.
Dikkat
Emme sırasında yassı katlama filtresi ke-
sinlikle çıkartılmamalıdır.
Not: Kenarın yaklaşık 3 cm altına kadar
dolu olması durumunda kir haznesi boşal-
tılmalıdır.
Cihaz otomatik olarak kapanacağı için,
kir haznesindeki doluluk seviyesini dü-
zenli olarak kontrol edin.
Dikkat
Islak süpürmeden kuru süpürmeye ge-
çerken dikkat edilmesi gerekenler:
Filtre ıslakken kuru tozun emilmesi, filtrede
yığılmaya neden olur ve filtreyi kullanıla-
maz duruma getirebilir.
 Islak filtreyi kullanmadan önce iyice te-
mizleyin veya kuru yerleştirin.
 Gerektiğinde filtreyi değiştirin, "Bakım
ve Onarım" maddesinde açıklanır.
Dikkat: Hazne birkaç saniye içinde dola-
bileceği ve bunun sonucunda taşabile-
ceği için, yüksek sıvı miktarlarını
emdirirken kir haznesindeki doluluk se-
viyesi sürekli olarak kontrol edin.
Dikkat
Yerel atık su işleme talimatlarına uyun.
Sulu kirin derz memesi ile emilmesi sı-
rasında ya da ağırlıklı olarak su emilme-
si durumunda, "Yarı otomatik filtre
temizleme" fonksiyonunun kullanılma-
ması önerilir.
Sulu süpürmenin tamamlanmasından
sonra: Yassı katlama filtresini filtre te-
mizleme düzeneğiyle temizleyin. Yassı
katlama filtresini kurutun. Hazneyi nemli
bir bezle temizleyin ve kurutun.
– 2
TR
Kullanımı
Toz haznesi
Kuru emme
Islak temizlik
79

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: