Download  Print this page

Елементи на уреда; Пускане в експлоатация; Обслужване - Kärcher T 15/1 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Само T 15/1 + ESB 28, T 15/1 + ESB
34:
Доставената електрическа четка за
всмукване не е подходяща за използ-
ване върху твърди подове.
– Този уред е годен за професионална
употреба, напр. в хотели, училища,
болници, фабрики, магазини, офиси
и помещения под наем.
Елементи на уреда
1 Филтърна торбичка от кече
2 Всмукателен накрайник
3 Маркуч за боклук
4 Кука на кабела
5 Дръжка за носене
6 Захранващ кабел
7 Фиксиране на щепсела
8 Поставка за маркуча
9 Блокировка на смукателната тръба
10 Всмукателна глава
11 Водеща ролка
12 Резервоар за отпадъци
13 Типова табелка
14 Място за съхранение на дюзата за
под
15 Контакт за електрическата четка за
всмукване
16 Главен ключ
17 Превключвател за твърди повърхно-
сти/подове с килими
18 Подова дюза
19 Регулиране на телескопната смука-
телна тръба
20 Дюза за почистване на тапицерии
21 Четка за радиатори
22 Дюза за почистване на фуги
23 Блокировка на капака
24 Капак
25 Телескопична тръба
26 Регулатор на изсмукващата сила
(безстепенен)
27 Коляно
28 Филтър отработен въздух
29 Корпус на филтъра
30 Кошница на главния филтър
31 Филтър за защита на мотора
32 Решетка на защитния филтър за мо-
тора
142
Цветно обозначение
– Обслужващите елементи за процеса
на обслужване са жълти.
– Обслужващите елементи за под-
дръжка и сервиз са светлосиви.
Пускане в експлоатация
Уредът може да се задейства по два на-
чина:
1 Работа с филтърната торбичка от
кече или хартиена филтърна торбич-
ка (специални принадлежности)
2 Работа без филтърна торбичка
 Проверка, дали кошницата на глав-
ния филтър е поставена в уреда.
Монтаж на филтърната торбичка
 Всмукателната глава да се освободи
и да се свали.
 Свалете кошницата на главния фил-
тър.
 Поставете филтърната торбичка от
кече или хартиената филтърна тор-
бичка (специални принадлежности).
 Поставете кошницата на главния
филтър.
 Всмукателната глава да се постави и
да се блокира.
Обслужване
Включване на уреда
 Включете щепсела в електрическата
мрежа.
 Свържете уреда към главния прекъс-
вач.
Режим почистване
 Поставете превключвателя на подо-
вата дюза върху на твърда повърх-
ност или под с килим.
 Регулирайте силата на изсмукване
от регулатора на изсмукващата сила
(безстепенен).
 Извършете почистването.
Изключете уреда
 Изключете уреда от главния прекъс-
вач.
 Издърпайте щепсела.
– 2
BG

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher T 15/1

This manual is also suitable for:

T 15/1 eco!efficiency

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: