Download  Print this page

Елементи на уреда; Пускане в експлоатация; Обслужване - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Употреба по
предназначение
Предупреждение
Уредът не е подходящ за изсмукване на
вредни за здравето прахове.
Тази прахосмукачка е предназначе-
на за мокро и сухо почистване на по-
дови и стенни повърхности.
Този уред е подходящ за промишле-
на употреба, напр. в складови и про-
изводствени зони и на машини за
производство на продукти.
Не се разрешава товаренето на уре-
да на кран.
Елементи на уреда
1 Захранващ кабел
2 Типова табелка
3 Почистване на филтъра
4 Плосък филтър
5 Всмукателна глава
6 ръкохватка на всмукателната глава
7 Дясно деблокиране на спускащата
механика
8 междинен пръстен
9 водещо колело на резервоара за от-
падъци
10 затваряща тапа
11 Резервоар за отпадъци
12 Ляво деблокиране на спускащата ме-
ханика
13 Колело
14 Блокировка на смукателната тръба
15 Капаче на всмукателния накрайник
16 водещи колела на шасито със засто-
поряваща спирачка
17 Носач за подовата дюза
18 Шаси
19 събирателна вана
20 ръкохватка на резервоара за измете-
ното
21 Всмукателен накрайник
22 носач за всмукателната тръба
23 Въртящ прекъсвач
24 Капак на филтъра
140
25 Бутон за почистване на филтъра
26 Държател за кабела
27 Плъзгаща скоба
Пускане в експлоатация
 Поставете уреда в работно положе-
ние, ако е необходимо, осигурете го
със застопоряващи спирачки.
 Поставете всмукателния маркуч (не
е в обема на доставката) във всмука-
телния накрайник.
 Проверете нивото на запълване на
резервоара за отпадъци и ако е не-
обходимо, изпразнете резервоара.
 Уверете се, че резервоарът за отпа-
дъци е поставен както трябва.
 Поставете желаната принадлежност
(не е в обема на доставката).
Обслужване
Внимание
При изсмукване никога да не се от-
странява плоския филтър.
Резервоар за отпадъци
Указание: Резервоарът за отпадъци
трябва да бъде изпразнен, когато е на-
пълнен до прибл. 3 см под горния ръб.
Проверявайте редовно нивото на за-
пълване на резервоара за отпадъци,
тъй като уредът не се изключва авто-
матично.
Сухо изсмукване
Внимание
При превключване от мокро на сухо
изсмукване имайте предвид следно-
то:
Изсмукването на сух прах при влажен
филтърен елемент задръства филтъ-
ра и може да го направи негоден за упо-
треба.
 Мокрият филтър да се изсуши добре
преди употреба или да се смени със сух.
 При необходимост да се смени фил-
търа, описано е в точка "Грижи и под-
дръжка".
– 2
BG

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: