Download  Print this page

Елементи на уреда; Обслужване - Kärcher T 7/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Употреба по предназначе
Предупреждение
Уредът не е подходящ за изсмукване на
вредни за здравето прахове.
Внимание
Този уред е предназначен само за из
ползване във вътрешни помещения.
Този всмукател е предназначен за
сухо почистване на подови и стенни
повърхности.
Настоящият уред е подходящ за про
мишлена употреба, напр. почистване
на сгради (офиси, хотели и т.н.), за
квалифицирани работници на стро
ежи, мебелисти или при вътрешни
довършителни работи.
Елементи на уреда
1 Филтърна торбичка от кече
2 Всмукателен накрайник
3 Маркуч за боклук
4 Типова табелка
5 Дръжка за носене
6 Държател за кабела
7 Захранващ кабел
8 Всмукателна глава
9 Блокировка на смукателната тръба
10 Място за съхранение на принадлеж-
ностите
11 Ходово колело
12 Водеща ролка
13 Резервоар за отпадъци
14 Главен ключ
15 Място за съхранение на дюзата за
под
(само T 10/1)
16 Превключвател за твърди повърхно-
сти/подове с килими
(според окомплектовката)
17 Подова дюза
18 Всмукателна тръба
19 Регулатор на изсмукващата сила
(безстепенен)
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
116
ние
20 Коляно
21 Кошница на главния филтър
22 Филтър за защита на мотора
23 Решетка на защитния филтър за мо-
тора
Пускане в експлоатация
Уредът може да се задейства по два на
чина:
1 Работа с филтърната торбичка от
кече или хартиена филтърна торбич-
ка (специални принадлежности)
2 Работа без филтърна торбичка
 Проверка, дали кошницата на глав-
ния филтър е поставена в уреда.
Монтаж на филтърната торбичка
 Всмукателната глава да се освободи
и да се свали.
 Свалете кошницата на главния фил
тър.
 Поставете филтърната торбичка от
кече или хартиената филтърна тор-
бичка (специални принадлежности).
 Поставете кошницата на главния
филтър.
 Всмукателната глава да се постави и
да се блокира.
Обслужване
Включване на уреда
 Включете щепсела в електрическата
мрежа.
 Свържете уреда към главния прекъс
вач.
Режим почистване
 Поставете превключвателя на подо
вата дюза върху на твърда повърх-
ност или под с килим.
 Регулирайте силата на изсмукване
от регулатора на изсмукващата сила
(безстепенен).
 Извършете почистването.
– 2
BG

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher T 7/1

This manual is also suitable for:

T 10/1

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: