Download  Print this page

Елементи на уреда; Обслужване - Kärcher NT 20/1 Me Classic Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Елементи на уреда
1 Закрепващ клипс
2 Филтърен патрон
3 Поплавък
4 Всмукателна глава
5 Всмукателен маркуч с огъната част
6 Кука за кабел/контактно гнездо за
огънати части
7 Държател на маркуча/ кабела
8 Дръжка за носене
9 Блокировка на смукателната тръба
10 Резервоар за отпадъци
11 Водеща ролка
12 Шаси
13 Подова дюза
14 Всмукателен накрайник
15 Главен ключ
16 Всмукателна тръба
17 Носач (тесен)
18 Носач (широк)
19 Захранващ кабел
20 Типова табелка
Пускане в експлоатация
ВНИМАНИЕ
При изсмукване винаги трябва да бъде
поставен патронният филтър.
Сухо изсмукване
– Пр изсмукване на фин прах може до-
пълнително да се използва хартиен
филтър.
– При смяна от мокро към сухо изсмук-
ване мокрият патронен филтър пред-
варително трябва да се подсуши или
да се замени със сух патронен фил-
тър.
Монтиране на хартиената филтърна
торбичка
Фигура
 Всмукателната глава да се освободи
и да се свали.
 Поставете хартиения филтър.
 Всмукателната глава да се постави и
да се блокира.
Мокро изсмукване
Монтаж гумен овал
Фигура
 Демонтирайте ивицата с четки.
 Монтирайте гумените фаски.
Указание: Структурираната страна на
гумените фаски трябва да сочи навън.
Да се отстрани хартиената филтърна
торбичка.
– При изсмукване на мокри замърсява-
ния винаги да се отстранява харти-
ената филтърна торбичка.
Обслужване
Включване на уреда
 Включете щепсела в електрическата
мрежа.
 Свържете уреда към главния прекъс-
вач.
Режим почистване
 Извършете почистването.
Изпразване на резервоара за
– Смукателният канал е оборудван с
поплавък.
– Щом се достигне максимално допус-
тимото ниво на мръсната вода в съ-
да, изсмукващият поток се прекъсва.
 Изключете уреда от главния прекъс-
вач.
 Всмукателната глава да се освободи
и да се свали.
 Изпразнете резервоара за отпадъци.
Изключете уреда
 Изключете уреда от главния прекъс-
вач.
 Издърпайте щепсела.
След всяка употреба
 Изпразнете резервоара за отпадъци.
 Почиствайте уреда отвътре и отвън
посредством изсмукване и изтриване
с влажна кърпа.
– 2
BG
отпадъци
117

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Nt 30/1 me classicNt 38/1 me classic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: