Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Manipulare în siguranţă
PERICOL
 Beneficiarul are obligaţia de a
utiliza aparatul în mod cores-
punzător. El trebuie să ţină
cont de împrejurările de la
faţa locului şi în timpul lucrului
să fie atent la persoanele din
preajmă.
 Este interzisă utilizarea în
zone cu pericol de explozie.
 La utilizarea aparatului în
zone periculoase trebuie res-
pectate normele de securitate
corespunzătoare.
 Nu utilizaţi aparatul dacă
acesta a căzut în prealabil,
prezintă deteriorări vizibile
sau este neetanş.
AVERTIZARE
 Nu este permisă utilizarea
aparatului de către copii sau
persoane neinstruite.
 Aparatul nu este destinat
pentru a fi folosit de persoane
cu capacităţi psihice, senzori-
ale sau mintale limitate sau
de persoane, care nu dispun
de experienţa şi/sau cunoş-
tinţa necesară, cu excepţia
acelor cazuri, în care ele sunt
supravegheate de o persoa-
nă responsabilă de siguranţa
lor sau au fost instruite de că-
tre această persoană în pri-
vinţa utilizării aparatului şi
sunt conştiente de pericolele
care rezultă din aceasta.
 Nu lăsaţi copiii să se joace cu
aparatul.
152
 Nu lăsaţi copii nesuprave-
gheaţi, pentru a vă asigura,
că nu se joacă cu aparatul.
 Ţineţi copiii departe de apa-
rat, când acesta este pornit
sau nu s-a răcit.
 Puneţi aparatul în funcţiune şi
depozitaţi-l doar conform de-
scrierilor şi a figurilor!
PRECAUŢIE
 Înainte de toate activităţile cu
sau pe aparat asiguraţi stabi-
litatea acestuia pentru a evita
accidentele şi deteriorările
cauzate de prăbuşirea aces-
tuia.
 Nu introduceţi niciodată în re-
zervorul de apă solvenţi, lichi-
de cu conţinut de solvenţi sau
acizi nediluaţi (de ex. agenţi
de curăţare, benzină, diluant
sau acetonă), deoarece
acestea atacă materialele uti-
lizate la construcţia aparatu-
lui.
 Nu lăsaţi aparatul nesuprave-
gheat în timp ce acesta se
află în funcţiune.
 Ţineţi părţile corpului (de ex.
păr, degetele) la distanţă de
cilindrii de curăţare.
 În timpul curăţării capului de
aspirare protejaţi-vă mâinile,
deoarece există riscul de vă-
tămare corporală cauzată de
obiecte ascuţite (de ex. aş-
chii).
– 7
RO

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: