Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Algemene instructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL
Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . NL
Beschrijving apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL
Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL
Inbedrijfstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL
Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL
Hulp bij storingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL
Algemene instructies
Lees vóór het eerste gebruik van uw
apparaat deze originele gebruiksaan-
wijzing, ga navenant te werk en be-
waar deze voor later gebruik of voor
een andere eigenaar.
Reglementair gebruik
Gebruik de vloerreiniger uitsluitend voor het reinigen
van harde vloeren in het privé-huishouden en alleen op
waterbestendige harde vloeren.
Geen watergevoelige ondergronden zoals onbehandel-
de kurkvloer reinigen (vochtigheid kan indringen en de
vloerbedekking beschadigen).
Het apparaat is geschikt voor het reinigen van PVC, li-
noleum, tegels, steen, geolied en gewaxt parket, lami-
naat evenals alle waterbestendige vloerbedekkingen.
Zorg voor het milieu
Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. De-
poneer het verpakkingsmateriaal niet bij het
huishoudelijk afval, maar bied het aan voor her-
gebruik.
Onbruikbaar geworden apparaten bevatten
waardevolle materialen die geschikt zijn voor
hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij
een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.
Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak
onderdelen die een potentieel gevaar kunnen vormen
voor de menselijke gezondheid en het milieu als ze fou-
tief worden gebruikt of niet correct worden afgevoerd.
Deze onderdelen zorgen er desalniettemin voor dat het
apparaat naar behoren functioneert. Apparaten die dit
symbool dragen, mogen niet met het huisvuil worden af-
gevoerd.
Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen
(REACH)
Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH
Leveringsomvang
Het leveringspakket van het apparaat staat op de ver-
pakking afgebeeld. Controleer bij het uitpakken of de in-
houd volledig is.
Mochten er eventueel accessoires ontbreken of mocht
u transportschade constateren, neem dan contact op
met uw leverancier.
Reserveonderdelen
Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reser-
veonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig
en zonder storingen functioneert.
Informatie over het toebehoren en de reserveonderde-
len vindt u op www.kaercher.com.
38
Inhoud
In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor
5
uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Even-
5
tuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder
8
kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of
8
fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij
8
klachten binnen de garantietermijn contact op met uw
9
leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerk-
10
plaats en neem uw aankoopbewijs mee.
(adres zie achterzijde)
11
12
Symbolen op het toestel
LET OP
Tijdens de reinigingswerkzaamheden mag
de markering "MAX" van het vuilwaterre-
servoir niet worden overschreden.
Neem de volgende werkwijze in acht:
1.
Eerst vuilwaterreservoir leegmaken.
2.
Vervolgens verswaterreservoir vullen.
Veiligheidsaanwijzingen
– Naast de instructies in de ge-
bruiksaanwijzing moeten de
algemene voorschriften inza-
ke veiligheid en ongevallen-
preventie van de wetgever in
acht genomen worden.
– Waarschuwings- en instruc-
tiestickers op het apparaat
geven belangrijke aanwijzin-
gen over veilig gebruik.
Gevarenniveaus
GEVAAR
Verwijzing naar een onmiddellijk
dreigend gevaar dat tot ernstige
en zelfs dodelijke lichaamsver-
wondingen leidt.
– 5
NL
Garantie

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: