Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
 Jeśli w zbiorniku świeżej wody znajduje się jeszcze
woda, należy wyjąć i opróżnić zbiornik.
Rysunek
 Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
 Opróżnić zbiornik świeżej wody
Rysunek
 Opróżnić zbiornik brudnej wody.
Rysunek
 Wyjąć wałki czyszczące przy zagłębieniu.
 Wyczyścić wałki pod wodą bieżącą.
lub
 Prać wałki w pralce w temperaturze do 60°C.
UWAGA
W przypadku prania w pralce nie dodawać płynu zmięk-
czającego. Dzięki temu mikrowłókna nie zostaną uszko-
dzone, a wałki czyszczące zachowają wysoką skutecz-
ność czyszczenia.
Wałki czyszczące nie nadają się do suszenia w suszar-
ce.
 Po wyczyszczeniu wałków pozostawić je do wy-
schnięcia na powietrzu.
Rysunek
 Wkręcić wałki czyszczące do oporu w ich mocowa-
nie.
 Zwrócić uwagę na przyporządkowanie kolorowego
oznaczenia na wewnętrznej stronie wałka do mo-
cowania w urządzeniu (np. niebieskie do niebie-
skiego).
 Po zamontowaniu sprawdzić, czy wałki czyszczące
są prawidłowo zamontowane.
Czyszczenie głowicy ssącej
UWAGA
W przypadku silnego zabrudzenia lub jeśli do głowicy
ssącej dostaną się przedmioty (np. kamienie, odłamki),
należy ją wyczyścić. Te przedmioty mogą powodować
odgłosy stukania podczas pracy lub zapchać kanały
ssące, ograniczając w ten sposób siłę ssania.
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Rysunek
 Usunąć wałki czyszczące.
Patrz rozdział „Czyszczenie wałków".
Rysunek
 Nacisnąć blokadę głowicy ssącej.
 Zdjąć osłonę głowicy ssącej.
 Wyczyścić osłonę głowicy ssącej pod wodą bieżą-
cą.
 W razie potrzeby oczyścić kanały ssące i szczeliny
osłony głowicy ssącej ze znajdujących się tam czą-
steczek.
 Oczyścić głowicę ssącą urządzenia wilgotną
szmatką.
 Zamocować osłonę na głowicy ssącej.
Rysunek
 Wkręcić wałki czyszczące do oporu w ich mocowa-
nie.
Patrz rozdział „Czyszczenie wałków".
148
Czyszczenie zbiornika brudnej wody
UWAGA
Aby zapobiec zapchaniu separatora przez kurz i zabru-
dzenia lub osadzaniu się zanieczyszczeń w zbiorniku,
należy regularnie czyścić zbiornik brudnej wody.
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.
Rysunek
do
Rysunek
 Zdjąć zbiornik brudnej wody z urządzenia.
Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wo-
dy".
 Wodą z kranu oczyścić pokrywę/separator i zbior-
nik brudnej wody.
 Zbiornik brudnej wody można myć również w zmy-
warce.
Rysunek
 Po wyczyszczeniu zbiornika brudnej wody z pokry-
wą włożyć go z powrotem do urządzenia.
Środki czyszczące i pielęgnacyjne
UWAGA
Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących i
pielęgnacyjnych może uszkodzić urządzenie i doprowa-
dzić do utraty świadczeń gwarancyjnych.
Wskazówka
W razie potrzeby do czyszczenia podłóg zastosować
środek czyszczący lub pielęgnacyjny firmy KÄRCHER.
 Podczas dozowania środka czyszczącego i pielęg-
nacyjnego zwrócić uwagę na ilości podane przez
producenta.
 Aby zapobiec tworzeniu się piany, napełnić zbior-
nik świeżej wody najpierw wodą, a następnie środ-
kiem czyszczącym lub pielęgnacyjnym.
 Aby nie przekroczyć oznaczenia „MAX" na zbiorniku
świeżej wody, podczas wlewania wody pozostawić
miejsce na środek czyszczący lub pielęgnacyjny.
Usuwanie usterek
Zakłócenia mają zwykle proste przyczyny, które użyt-
kownik może usunąć sam, korzystając z poniższego
przeglądu. W razie wątpliwości lub nie wymienionych
tutaj awarii należy się zwrócić do autoryzowanego ser-
wisu.
Brak zwilżania wałków świeżą wodą
Wkład filtra nie jest włożony.
Rysunek
 Wyjąć zbiornik świeżej wody i włożyć wkład filtra
trzpieniem do góry.
Wkład filtra jest włożony odwrotnie.
 Wyjąć wkład filtra i włożyć go trzpieniem do góry.
Wąż ssący jest zatkany osadami z brudu.
 Ostrożnie wyjąć węże ssące z głowicy ssącej i
urządzenia podstawowego.
 Włożyć węże ssące na 10 - 20 minut do zimnej wo-
dy.
 Oczyścić węże ssące przy użyciu tępego przed-
miotu i/lub pod bieżącą wodą.
– 11
PL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: