Download  Print this page

Advertisement

 Laske seadmel 30–60 sekundit töötada, kuni vesi
on puhastusjaamast täielikult sisse imetud.
Nüüd on loputusprotsess lõpetatud.
Märkus
Mida kauem on seade sisse lülitatud, seda vähem jääb
puhastusvaltsidele jääkniiskust.
 Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lüli-
tile „Sisse/välja".
 Kui puhta vee paagis on veel vett, võtke puhta vee
paak välja ja tühjendage.
Joonis
 Tühjendage musta vee paak.
Vt ptk „Musta vee paagi tühjendamine".
 Kui puhastusjaamas on veel vett, valage see välja.
Joonis
 Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.
Joonis
 Kerige toitekaabel konksu ümber.
 Fikseerige toitekaabel juhtmeklambriga.
Valtside puhastamine
TÄHELEPANU
Enne kui asetate seadme valtside eemaldamiseks põ-
randale, tuleb puhta ja musta vee paagid tühjendada.
Nii on ära hoitud vedelike paagist väljavoolamine põran-
dale toetamise ajal.
Märkus
Tugeva määrdumise korral võib puhastusvaltse eraldi
puhastada.
Joonis
 Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lüli-
tile „Sisse/välja".
 Kui puhta vee paagis on veel vett, võtke puhta vee
paak välja ja tühjendage.
Joonis
 Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.
 Puhta vee paagi tühjendamine.
Joonis
 Tühjendage musta vee paak.
Joonis
 Keerake puhastusvaltsid tõstmissüvendist välja.
 Puhastage puhastusvaltse voolava vee all.
või
 Peske puhastusvaltse pesumasinas kuni 60 °C
juures.
TÄHELEPANU
Pesumasinas puhastamisel ärge kasutage loputusva-
hendit. Nii jäävad mikrokiud kahjustamata ja puhastus-
valtsid säilitavad oma suure puhastustoime.
Puhastusvaltse ei tohi kuivatis kuivatada.
 Pärast puhastamist laske valtsidel õhu käes kuiva-
da.
Joonis
 Keerake puhastusvaltsid kuni piirajani valtsihoidi-
kusse.
 Järgige valtside siseküljel ja valtsihoidikul olevaid
värve (nt sinine sinise vastu).
 Pärast paigaldamist kontrollige, kas puhastusvalt-
sid on kindlalt kinni.
196
Imipea puhastamine
TÄHELEPANU
Tugeva määrdumise korral või kui imipeasse satuvad
detailid (nt kivid, killud), tuleb imipead puhastada. Need
detailid tekitavad töötamise ajal kloppivad heli või um-
mistavad imikanalid ja vähendavad imemisvõimsust.
Joonis
 Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lüli-
tile „Sisse/välja".
Joonis
 Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.
Joonis
 Eemaldage puhastusvaltsid.
Vt ptk „Valtside puhastamine".
Joonis
 Vajutage imipea lukustusnuppu.
 Võtke imipea kate ära.
 Puhastage imipea katet voolava vee all.
 Vajaduse korral puhastage imikanalid ja imipea
katte pilud kinnijäänud osakestest.
 Puhastage seadme imipead niiske lapiga.
 Kinnitage imipea kate imipea külge.
Joonis
 Keerake puhastusvaltsid kuni piirajani valtsihoidi-
kusse.
Vt ptk „Valtside puhastamine".
Musta vee paagi puhastamine
TÄHELEPANU
Musta vee paaki tuleb korrapäraselt puhastada, et se-
paraator tolmu ja mustusega ei ummistuks ja mustus
paaki kinni ei jääks.
Joonis
 Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lüli-
tile „Sisse/välja".
Joonis
 Asetage seade puhastusjaama.
Joonis
kuni
Joonis
 Võtke musta vee paak seadmest välja.
Vt ptk „Musta vee paagi tühjendamine".
 Puhastage kaas/separaator ja musta vee paak
kraaniveega.
 Musta vee paaki võib puhastada ka nõudepesuma-
sinas.
Joonis
 Pärast puhastamist paigaldage musta vee paak
koos kaanega seadmesse tagasi.
Puhastus- ja hooldusvahendid
TÄHELEPANU
Ebasobivate puhastus- ja hooldusvahendite kasutami-
ne võib seadet rikkuda ja garantii kehtetuks muuta.
Märkus
Kasutage põranda puhastamiseks vastavalt vajadusele
KÄRCHERi puhastus- või hooldusvahendit.
 Puhastus- ja hooldusvahendite doseerimisel järgi-
ge tootja antud koguseid.
 Vahu tekke takistamiseks täitke puhta vee paak
kõigepealt veega ja seejärel lisage puhastus- või
hooldusvahendit.
 Et täitekogus puhta vee paagis ei ületaks tähist
„MAX", tuleb veega täitmisel jätta puhastus- või
hooldusvahendi kogusele ruumi.
– 10
ET

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: