Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
FIGYELMEZTETÉS
Lehetséges veszélyes helyzetre
való figyelmeztetés, amely sú-
lyos testi sérüléshez vagy halál-
hoz vezethet.
VIGYÁZAT
Figyelmeztetés esetlegesen ve-
szélyes helyzetre, amely kön-
nyű sérüléshez vezethet.
FIGYELEM
Lehetséges veszélyes helyzetre
való figyelmeztetés, amely
anyagi kárhoz vezethet.
Elektromos komponensek
VESZÉLY
 A készüléket ne használja
olyan úszómedencében,
amely vizet tartalmaz.
 A készülék és a tartozék elő-
írásszerű állapotát használat
előtt ellenőrizni kell. Ha a ké-
szülék állapota nem kifogás-
talan, akkor nem szabad
használni.
 A sérült hálózati csatlakozó-
vezetéket azonnal cseréltes-
se ki felhatalmazott szerviz-
zel/villamos szakemberrel.
 A hálózati csatlakozóhoz és a
dugaljhoz soha nem szabad
nedves kézzel nyúlni.
 Minden ápolási- és karban-
tartási munka megkezdése
előtt kapcsolja ki a készüléket
és húzza ki a hálózati csatla-
kozót.
 A készülék javítását csak erre
jogosult ügyfélszolgálat vé-
gezheti.
 A hálózati csatlakozó-/hos-
szabbítóvezeték összeköté-
sének nem szabad vízben
lennie.
FIGYELMEZTETÉS
 A készüléket csak olyan
elektromos csatlakozóhoz
szabad csatlakoztatni, ame-
lyet egy elektromos szakem-
ber az IEC 60364 szerint kivi-
telezett.
 A készüléket csak váltakozó
áramhoz szabad csatlakoz-
tatni. A feszültségnek meg
kell egyeznie a készülék típus
tábláján lévővel.
 Nedves helyiségben, pl. für-
dőszobában, a készüléket
csak előkapcsolt FI védőkap-
csolóval ellátott aljzatról sza-
bad üzemeltetni.
 Csak fröccsenővíz ellen vé-
dett, legalább 3x1 mm² ke-
resztmetszetű elektromos
hosszabbító vezetéket sza-
bad használni.
 A hálózati csatlakozó- vagy
hosszabbító vezetékek csat-
lakozásait csak ugyanolyan
fröccsenővíz ellen védett, és
ugyanolyan mechanikai szi-
lárdsággal rendelkezőkre
szabad cserélni.
VIGYÁZAT
 Ügyelni kell arra, hogy a háló-
zati vagy hosszabbító veze-
ték ne sérüljön vagy rongá-
lódjon meg áthajtás, össze-
nyomódás, rángatás vagy ha-
sonló által. A hálózati
vezetéket óvni kell a hőség-
től, olajtól és éles peremektől.
– 6
HU
119

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: