Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
FÖRSIKTIGHET
Varnar om en möjligen farlig si-
tuation som kan leda till lättare
personskador.
OBSERVERA
Varnar om en möjligen farlig si-
tuation som kan leda till materi-
ella skador.
Elektriska komponenter
FARA
 Använd inte apparaten i bas-
sänger där det finns vatten.
 Kontrollera före användning-
en att apparaten och dess till-
behör befinner sig i ett oklan-
derligt tillstånd. Om tillståndet
inte är korrekt får den inte tas
i bruk.
 Skadad nätsladd ska genast
bytas ut av auktoriserad
kundservice/utbildad elektri-
ker.
 Ta aldrig tag i nätkontakten
eller eluttaget med fuktiga
händer.
 Stäng av aggregatet och dra
ut nätkontaken innan vård
och skötselarbeten ska utfö-
ras.
 Reparationer på apparaten
får endast genomföras av en
auktoriserad kundtjänst.
 Anslutningen av nät- och för-
längningskabeln får inte ligga
i vatten.
VARNING
 Maskinen får endast anslutas
till ett nätuttag som installe-
rats av elektriker enligt IEC
60364.
78
 Maskinen får endast anslutas
till växelström. Spänningen
ska motsvara den spänning
som är angiven på maski-
nens typskylt.
 I fuktiga utrymmen, ex. bad-
rum, får apparaten bara an-
slutas till eluttag som är kopp-
lade till jordfelsbrytare.
 Använd endast stänkvatten-
skyddade, elektriska förläng-
ningssladdar med ett tvärsnitt
på minst 3x1 mm²
 Byt bara ut kopplingar på nät-
eller förlängningssladden mot
sådana med samma stänk-
vattenskydd och samma me-
kaniska fasthet.
FÖRSIKTIGHET
 Beakta att nät- och förläng-
ningskabeln inte skadas ge-
nom överkörning, klämning,
sönderdragning eller liknan-
de. Skydda nätkabeln från
värme, olja och vassa kanter.
Säker hantering
FARA
 Användaren måste använda
apparaten enligt föreskrifter-
na. Användaren ska ta hän-
syn till förutsättningarna på
platsen och kontrollera att
ingen uppehåller sig i närhe-
ten vid arbete med maskinen.
 Användning av maskinen i ut-
rymmen med explosionsrisk
är förbjuden.
 När maskinen används i risk-
områden ska motsvarande
säkerhetsföreskrifter beak-
tas.
– 6
SV

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: