Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
TEDBIR
Hafif yaralanmalara neden ola-
bilecek olası tehlikeli bir duruma
yönelik uyarı.
DIKKAT
Maddi hasarlara neden olabile-
cek olası tehlikeli bir duruma yö-
nelik uyarı.
Elektrikli bileşenler
TEHLIKE
 Cihazı içinde su bulunan kü-
vetlerde kullanmayın.
 Cihazı ve aksesuarları kullan-
madan önce kontrol edin.
Eğer hasar veya eksik var ise
kullanılmamalıdır.
 Hasar görmüş şebeke bağ-
lantı kablosunu derhal yetkili
müşteri hizmetleri/elektronik
teknisyeni tarafından değişti-
rilmesini sağlayın.
 Elleriniz ıslak veya nemliyken
fişi ve prizi kesinlikle tutma-
yın.
 Bütün bakım ve temizlik çalış-
malarında cihaz kapatılmalı
şebeke kablosu prizden çı-
kartılmalıdır.
 Cihazdaki onarım çalışmaları
sadece yetkili müşteri hizmeti
tarafından gerçekleştirilebilir.
 Elektrik bağlantısı/uzatma
kablosu bağlantısı suda bıra-
kılmamalıdır.
UYARI
 Cihaz, sadece IEC 60364
uyarınca bir elektrik montörü
tarafından yapılması zorunlu
olan bir elektrik bağlantısına
bağlanmalıdır.
102
 Cihazı sadece alternatif akı-
ma bağlayın. Gerilim, cihazın
tip plaketiyle aynı olmalıdır.
 Örn; banyo gibi nemli odalar-
da cihazı sadece önceden
bağlanmış bir FI koruma şal-
terli prizlerde çalıştırın.
 Sadece, kablo kesiti 3x1 mm²
olan ve su püskürmesine kar-
şı korunmuş elektrikli uzatma
kabloları kullanın.
 Şebeke bağlantısı veya uzat-
ma kablosundaki bağlantıları,
sadece aynı su püskürme ko-
rumasına ve mekanik sağ-
lamlığa sahip bağlantılarla
değiştirin.
TEDBIR
 Elektrik fişi veya uzatma kab-
losunun ezilme, hırpalanma
ya da benzer şekilde zarar ya
da hasar görmemesine dikkat
edin. Elektrik fişini ısıdan, yağ
ve keskin kenarlardan koru-
yun.
Güvenli kullanım
TEHLIKE
 Kullanıcı, cihazı talimatlara
uygun olarak kullanmak zo-
rundadır. Yerel koşulları dik-
kate almalı ve çalışma esna-
sında çevredeki kişilere dik-
kat etmelidir.
 Patlama tehlikesi olan bölge-
lerde cihazın çalıştırılması
yasaktır.
 Tehlikeli alanlarda cihazın
kullanılması durumunda ge-
rekli emniyet tedbirlerinin dik-
kate alınması gerekir.
– 6
TR

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: