Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
 Обърнете внимание на то-
ва, мрежовият захранващ
кабел или удължителният
кабел да не се наранят или
повредят поради премина-
ване на автомобили върху
тях, премазване, опъване
или подобни. Пазете мре-
жовите захранващи кабе-
ли от горещина, масла и
остри ръбове.
Сигурно боравене
ОПАСНОСТ
 Потребителят трябва да
използва уреда по предназ-
начение. Той трябва да взе-
ме под внимание местните
условия и при работа с уре-
да да внимава за хората, на-
миращи се в близост.
 Забранена е експлоатация
в зони, в които има опас-
ност от експлозии.
 При използване на уреда в
опасни зони спазвайте съ-
ответните предписания
за безопасност.
 Не използвайте уреда, ако
преди това е паднал, ако е
видимо увреден или не хер-
метичен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Уредът не трябва да се из-
ползва от деца, младежи
или неоторизирани лица.
 Този уред не е предназна-
чен за това, да бъде из-
ползван от лица с ограни-
чени физически, сензорни и
умствени способности и
184
липса на опит и/или липса
на познания, освен ако те
са под надзора на отгова-
рящо за тяхната безопас-
ност лице или са получили
от него инструкции, как да
използват уреда.
 Децата не бива да играят
с уреда.
 Децата трябва да бъдат
под надзор, за да се гаран-
тира, че няма да играят с
уреда.
 Дръжте уреда далече от
деца, докато е включен
или докато още не се е ох-
ладил.
 Работете или съхранявай-
те уреда само в съответ-
ствие с описанието респ.
изображението!
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
 Преди всички дейности с
или по уреда установете
устойчивостта, за да пре-
дотвратите злополуки
или увреждания поради па-
дане на уреда.
 Никога не наливайте във
водния резервоар разтво-
рители, съдържащи раз-
творители течности или
неразредени киселини (на-
пр. почистващи препара-
ти, бензинови обезцвети-
тели и ацетон), тъй като
те ще разядат използва-
ните в уреда материали.
 Никога не оставяйте уре-
да без надзор, докато ра-
боти.
– 7
BG

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: