Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Фигура
 Изпразнете резервоара за мръсна вода.
Вижте глава „Изпразване на резервоара за
мръсна вода".
 Ако в почистващата станция има още вода, из-
лейте я.
Фигура
 Извадете щепсела от контакта.
Фигура
 Навийте мрежовия кабел около куките за кабе-
ла.
 Фиксирайте мрежовия кабел с кабелен клипс.
Почистване на валяците
ВНИМАНИЕ
Преди уредът да бъде поставен на пода за изваж-
дането на валяците, резервоарите за чиста и
мръсна вода трябва да се изпразнят. Така се пре-
дотвратява изтичането на течности от тях по
време на престоя върху пода.
Указание
При силно замърсяване почистващите валяци могат
да се почистват отделно.
Фигура
 Изключете уреда, за целта натиснете прекъсва-
ча Вкл./Изкл.
 Ако в резервоара за чиста вода има още вода,
свалете го и го изпразнете.
Фигура
 Извадете щепсела от контакта.
 Изпразнете резервоара за чиста вода.
Фигура
 Изпразнете резервоара за мръсна вода.
Фигура
 Развийте почистващите валяци от удълбоче-
нието за хващане.
 Почистете почистващите валяци под течаща
вода.
или
 Перете почистващите валяци в пералня при
температура до 60 °C.
ВНИМАНИЕ
При почистване в пералня не използвайте омеко-
тител. Така микрофибрите не се увреждат и по-
чистващите валяци запазват високата си по-
чистваща ефективност.
Почистващите валяци не са подходящи за сушене
в сушилня.
 След почистването оставете валяците да из-
съхнат на въздух.
Фигура
 Поставете почистващите валяци в носача до
упор.
 Следете за цветното съвпадение на вътрешна-
та страна на валяците и държача им на уреда
(напр. синьо към синьо).
 След монтажа проверете дали почистващите
валяци стоят неподвижно.
Почистване на смукателната глава
ВНИМАНИЕ
При силно замърсяване или ако са попаднали час-
ти (напр. камъчета, стружки) в смукателната
глава, тя трябва да бъде почистена. По време на
работа тези части пораждат шум от тракане
или запушват всмукателните канали и намаля-
ват смукателната мощност.
188
Фигура
 Изключете уреда, за целта натиснете прекъсва-
ча Вкл./Изкл.
Фигура
 Извадете щепсела от контакта.
Фигура
 Отстранете почистващите валяци.
Вижте глава „Почистване на валяците".
Фигура
 Натиснете блокировката на смукателната глава.
 Свалете капака на смукателната глава.
 Почистете капака на смукателната глава под
течаща вода.
 При необходимост почистете всмукателните ка-
нали и прорези на капака на смукателната гла-
ва от заседнали частици.
 Почистете смукателната глава на уреда с влаж-
на кърпа.
 Закрепете капака на смукателната глава върху
нея.
Фигура
 Поставете почистващите валяци в носача до
упор.
Вижте глава „Почистване на валяците".
Почистване на резервоара за мръсна
ВНИМАНИЕ
Резервоарът за мръсна вода трябва да се почист-
ва редовно, за да не се запушва сепараторът от
прах и мръсотия или в резервоара да се натрупва
мръсотия.
Фигура
 Изключете уреда, за целта натиснете прекъсва-
ча Вкл./Изкл.
Фигура
 Поставете уреда в почистващата станция.
Фигура
до
Фигура
 Свалете резервоара за мръсна вода от уреда.
Вижте глава „Изпразване на резервоара за
мръсна вода".
 Почистете капака/сепаратора и резервоара за
мръсна вода с вода от водопровода.
 Резервоарът за мръсна вода може да се по-
чиства и в миялна машина.
Фигура
 След почистването поставете отново резерво-
ара за мръсна вода с капака в уреда.
Почистващи препарати и препарати за
ВНИМАНИЕ
Употребата на неподходящи почистващи препа-
рати и препарати за поддръжка може да повреди
уреда и да доведе до анулиране на гаранции.
Указание
При необходимост за почистване на пода използ-
вайте почистващ препарат или препарат за под-
дръжка KÄRCHER.
 При дозирането на почистващите препарати и
препаратите за поддръжка следвайте указания-
та за количество, дадени от производителя.
 За да се избегне образуване на пяна, първо на-
пълнете резервоара за чиста вода с вода и по-
сле добавете почистващ препарат или препа-
рат за поддръжка.
– 11
BG
вода
поддръжка

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: