Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
LET OP
 Schakel het apparaat alleen
in als het verswater- en het
vuilwaterreservoir zijn ge-
plaatst.
 Met dit apparaat mogen geen
scherpe of grote voorwerpen
(bijv. scherven, kiezelstenen,
onderdelen van speelgoed)
worden opgezogen.
 Geen azijnzuur, ontkalker,
etherische oliën of gelijkaar-
dige stoffen in het verswater-
reservoir doen. Zorg er ook
voor dat deze stoffen niet
worden opgezogen.
 De ventilatieopeningen van
het apparaat mogen niet wor-
den geblokkeerd.
 Gebruik het apparaat alleen
op harde vloeren met water-
vaste coating (bijv. gelakt
parket, geëmailleerde tegels,
linoleum).
 Gebruik het apparaat niet
voor de reiniging van tapijten
en vloerbedekking.
 Rijd met het apparaat niet over
het vloerrooster van convector-
verwarmingen. Het apparaat
kan het uittredende water niet
opnemen als het over het roos-
ter rijdt.
 Bij langere werkonderbrekin-
gen en na elk gebruik moet het
apparaat met de hoofdschake-
laar / apparaatschakelaar uit-
geschakeld en moet de net-
stekker uitgetrokken worden.
 Gebruik het apparaat niet bij
temperaturen onder 0 °C.
 Het apparaat tegen regen be-
schermen. Niet buiten op-
slaan.
Beschrijving apparaat
 Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!
1
AAN/UIT-schakelaar
2
Handgreep
3
Kabelhouder
4
Stroomkabel
5
Kabelclip
6
Handgreep
7
Deksel vuilwaterreservoir / afscheider
8
Vuilwaterreservoir
9
Greep borstelwals
10
Borstelwalsen
11
Afdekking zuigkop
12
Vergrendeling zuigkop
13
Schoonwaterreservoir
14
Greep verswaterreservoir
15
Reinigings-/parkeerstation
16
Filterelement
17
Reinigingsmiddel
 Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!
Afbeelding
 De stang van de handgreep tot de aanslag in het
basisapparaat plaatsen tot ze hoorbaar vastklikt.
Handgreepstang moet vast in het apparaat steken.
Inbedrijfstelling
Schoonwatertank vullen
Afbeelding
 Plaats voor meer stabiliteit het apparaat in het rei-
nigingsstation.
Afbeelding
 Haal het verswaterreservoir met de greep uit het
apparaat.
Afbeelding
 Tankdop openen.
 Vul het verswaterreservoir met koud of lauwwarm
leidingswater.
 Indien nodig kunnen reinigings- en onderhouds-
middelen van KÄRCHER in het schoonwaterreser-
voir worden gevuld.*
Zie hoofdstuk "Reinigings- en onderhoudsmidde-
len".
 Markering "MAX" mag tijdens het vullen niet wor-
den overschreden.
 Tankdop sluiten.
Afbeelding
 Schoonwatertank in het apparaat plaatsen.
 Verswaterreservoir moet vast in het apparaat zit-
ten.
LET OP
*Let op de aanbevolen dosering voor het reinigings- of
onderhoudsmiddel.
– 8
NL
RM 536
Montage
41

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: