Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
UPOZORNENIE
Upozornenie na možnú nebez-
pečnú situáciu, ktorá by mohla
viesť k ľahkým zraneniam.
POZOR
Pozornenie na možnú nebez-
pečnú situáciu, ktorá by mohla
viesť k vecným škodám.
Elektrické súčiastky
NEBEZPEČENSTVO
 Zariadenie sa nesmie použí-
vať v plaveckých bazénoch,
ktoré sú napustené vodou.
 Pred použitím skontrolujte
stav zariadenia a príslušen-
stva. Pokiaľ nie je stav v po-
riadku, nesmie sa používať.
 Poškodený prívodný kábel
dajte bezodkladne vymeniť
autorizovanej servisnej služ-
be alebo kvalifikovanému
elektrotechnikovi.
 Nikdy sa nedotýkajte sieťovej
zásuvky a vidlice vlhkými ru-
kami.
 Pred každým ošetrením a
údržbou zariadenie vypnite a
vytiahnite zástrčku.
 Prístroj smie opravovat' iba
autorizovaný zákaznícky ser-
vis.
 Spojenie sieťovej prípojky ani
predlžovacieho vedenia ne-
smie byť pod vodou.
VÝSTRAHA
 Zariadenie môže byť pripoje-
né iba k elektrickej prípojke,
ktorá bola vyhotovená elek-
troinštalatérom podľa požia-
daviek normy IEC 60364.
 Prístroj pripájajte iba na strie-
davý prúd. Napätie musí zod-
povedať údajom na výrob-
nom štítku prístroja.
 Vo vlhkých miestnostiach,
napr. v kúpeľni, zapájajte prí-
stroj do zástrčky s predrade-
ným ochranným spínačom FI.
 Používajte iba elektrický pre-
dlžovací kábel chránený pred
postriekaním vodou s mini-
málnym priemerom 3x1 mm².
 Spojky na sieťovej prípojke
alebo predlžovacom rozvode
vymieňajte iba za spojky s
rovnakou ochranou proti
striekajúcej vode a rovnakou
mechanickou pevnosťou.
UPOZORNENIE
 Dávajte pozor, aby sa prívod-
ný alebo predlžovací kábel
neznehodnotil prejazdom,
roztlačením, aby sa nevytrhol
ani inak nepoškodil. Sieťové
káble chráňte pred vysokými
teplotami, olejmi a ostrými
hranami.
Bezpečná manipulácia
NEBEZPEČENSTVO
 Používateľ je povinný použí-
vať zariadenie v súlade s jeho
určením. Je povinný prihlia-
dať na miestne podmienky a
pri práci so zariadením dávať
pozor aj na osoby vo svojom
okolí.
 Používanie v priestoroch so
zvýšením nebezpečenstvom
výbuchu je zakázané.
– 6
SK
159

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: