Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Opće napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HR
Sigurnosni napuci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HR
Opis uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HR
Montaža. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HR
Uporaba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HR
U radu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HR
Njega i održavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HR
Otklanjanje smetnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HR
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HR
Opće napomene
Prije prve uporabe svojega uređaja
pročitajte ove originalne upute za rad,
postupajte prema njima i sačuvajte ih
za kasniju uporabu ili za sljedećeg vla-
snika.
Namjensko korištenje
Uređaj za čišćenje podova upotrebljavajte isključivo za
čišćenje tvrdih podova u kućanstvu i samo na vodoot-
pornim tvrdim podovima.
Nemojte čistiti obloge koje su osjetljive na vodu, npr. ne-
obrađene plutene podove (u te podove može prodrijeti
vlaga i oštetiti ih).
Uređaj je prikladan za čišćenje PVC-a, linoleuma, ploči-
ca, kamena, nauljenog ili voskom premazanog parketa,
laminata, kao i svih podnih obloga neosjetljivih na vodu.
Zaštita okoliša
Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo
Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke,
već ih predajte kao sekundarne sirovine.
Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se
mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao
sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da sta-
re uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih
sustava.
Električni i elektronički dijelovi često sadrže sastavne di-
jelove koji pri pogrešnom rukovanju ili pogrešnom zbri-
njavanju mogu predstavljati potencijalnu opasnost za
ljudsko zdravlje i okoliš. Ipak, ti sastavni dijelovi nužni su
za propisani pogon uređaja. Uređaji označeni ovim sim-
bolom ne smiju se odlagati u komunalni otpad.
Napomene o sastojcima (REACH)
Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na
stranici:
www.kaercher.com/REACH
Opseg isporuke
Sadržaj isporuke Vašeg uređaja prikazan je na ambala-
ži. Prilikom raspakiravanja provjerite je li sadržaj pot-
pun.
Ako pribor nedostaje ili je oštećen pri transportu obavi-
jestite o tome svog prodavača.
Pričuvni dijelovi
Upotrebljavajte samo originalni pribor i originalne rezer-
vne dijelove, oni jamče za siguran rad uređaja bez
smetnji.
Informacije o priboru i rezervnim dijelovima možete pro-
naći na www.kaercher.com.
166
Sadržaj
U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša
5
nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smet-
5
nje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo be-
8
splatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvod-
8
nji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz pri-
8
laganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj
8
ovlaštenoj servisnoj službi.
9
(Adresu ćete naći na poleđini)
11
12
PAŽNJA
Tijekom čišćenja ne smije se prekoračiti
oznaka „MAX" spremnika prljave vode.
Imajte u vidu sljedeće postupke rada:
1.
Prvo ispraznite spremnik prljave vode.
2.
Zatim napunite spremnik svježe vode.
Sigurnosni napuci
– Uz instrukcije ovih radnih
uputa moraju se poštivati opći
sigurnosni propisi i propisi o
sprječavanju nesreća zako-
nodavnog tijela.
– Natpisi na uređaju pružaju
važne naputke za siguran
rad.
Stupnjevi opasnosti
OPASNOST
Napomena koja upućuje na ne-
posredno prijeteću opasnost
koja za posljedicu ima teške tje-
lesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
Napomena koja upućuje na
eventualno opasnu situaciju
koja može prouzročiti teške tje-
lesne ozljede ili smrt.
– 5
HR
Jamstvo
Simboli na uređaju

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: