Download  Print this page

Advertisement

Starostlivosť a údržba
Čistenie prístroja prepláchnutím
POZOR
Po ukončení práce prístroj pomocou čistiacej stanice
vždy prepláchnite čistou vodou. Tento proces zabezpe-
čí optimálne čistenie prístroja a zároveň sa tým zabráni,
aby sa v prístroji nahromadila špina a baktérie alebo
vznikol nepríjemný zápach.
Obrázok
 Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.
Obrázok
 Prístroj postavte do čistiacej stanice.
 Pri preplachovaní nádrž na čistú vodu naplňte ma-
lým množstvom studenej alebo vlažnej vody z vo-
dovodu, aby ste sacie kanály a drážky nasávacej
hlavy celkom očistili od zvyškov čistiaceho pros-
triedku.
 Nádrž na čistú vodu vložte do zariadenia.
Obrázok
 Vyberte nádrž na znečistenú vodu a vyprázdnite ju.
Pozri kapitolu „Vyprázdnenie nádrže na znečistenú
vodu".
 Odmerku naplňte 200 ml vody.
 Vodu nalejte do čistiacej stanice.
 V prípade potreby môžete pre prepláchnutie pridať
príslušné čistiace prostriedky KÄRCHER.
 Na zapnutie stlačte vypínač prístroja (Zap/Vyp).
 Prístroj nechajte bežať 30-60 sekúnd, až kým sa z
čistiacej stanice celkom odsaje voda.
Preplachovanie je ukončené.
Upozornenie
Čím dlhšie je prístroj zapnutý, tým menej zvyškovej vlh-
kosti zostane v čistiacich valcoch.
 Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.
 Ak sa v nádrži na čistú vodu nachádza voda, nádrž
vyberte a vylejte vodu.
Obrázok
 Vyprázdnite nádobu na znečistenú vodu.
Pozri kapitolu „Vyprázdnenie nádrže na znečistenú
vodu".
 Ak sa v čistiacej stanici ešte nachádza voda, vylejte
ju.
Obrázok
 Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
Obrázok
 Sieťový kábel naviňte na hák na káble.
 Sieťový kábel upevnite káblovou svorkou.
Čistenie valcov
POZOR
Predtým, ako prístroj uložíte na podlahu pre vybratie
valcov, vyprázdnite nádrž na čistú a znečistenú vodu.
Týmto sa zabráni vytečeniu kvapaliny z nádrže počas
uloženia na podlahe.
Upozornenie
V prípade silného znečistenia sa čistiace valce môžu
očistiť separátne.
Obrázok
 Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.
 Ak sa v nádrži na čistú vodu nachádza voda, nádrž
vyberte a vylejte vodu.
Obrázok
 Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
 Vypustite nádrž na čistú vodu.
Obrázok
 Vyprázdnite nádobu na znečistenú vodu.
Obrázok
 Čistiace valce držte za priehlbinu rukoväte a vytoč-
te ich.
 Čistiace valce očistite pod tečúcou vodou.
alebo
 Čistiace valce vyperte v práčke pri teplote do 60 °C.
POZOR
Pri čistení v práčke nepoužívajte zmäkčovač. Tak
nedôjde k poškodeniu mikrovlákien a čistiace valce si
zachovajú vysoký účinok čistenia.
Čistiace valce nie sú vhodné do sušičky.
 Po očistení valce nechajte osušiť na vzduchu.
Obrázok
 Čistiace valce zatočte do držiaka valcov až po do-
raz.
 Dbajte na farebné značky na vnútornej strane val-
cov a držiaka valcov na prístroji (napr. modrá k
modrej).
 Po namontovaní skontrolujte, či sú čistiace valce
pevne nasadené.
Čistenie sacej hlavy
POZOR
Sacia hlava sa musí vyčistiť v prípade silného znečiste-
nia alebo ak sa do nej dostanú cudzie častice (napr. ka-
mene, črepiny). Tieto častice počas práce spôsobujú
klepotavý zvuk alebo upchajú sacie kanály a znižujú
sací výkon.
Obrázok
 Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.
Obrázok
 Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
Obrázok
 Odstráňte čistiace valce.
Pozri kapitolu „Čistenie valcov".
Obrázok
 Stlačte zaistenie sacej hlavy.
 Odoberte kryt sacej hlavy.
 Kryt sacej hlavy očistite pod tečúcou vodou.
 Zo sacích kanálov a drážok krytu sacej hlavy v prí-
pade potreby odstráňte uchytené častice.
 Saciu hlavu prístroja očistite vlhkou utierkou.
 Kryt sacej hlavy upevnite na saciu hlavu.
Obrázok
 Čistiace valce zatočte do držiaka valcov až po do-
raz.
Pozri kapitolu „Čistenie valcov".
Čistenie nádrže na znečistenú vodu
POZOR
Nádrž na znečistenú vodu je nutné pravidelne čistiť, čím
sa zabráni upchatiu odlučovača prachom a nečistotami
alebo uchyteniu nečistôt v nádrži.
Obrázok
 Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.
Obrázok
 Prístroj postavte do čistiacej stanice.
Obrázok
Obrázok
 Nádrž na znečistenú vodu vyberte z prístroja.
Pozri kapitolu „Vyprázdnenie nádrže na znečistenú
vodu".
 Kryt/odlučovač a nádrž na znečistenú vodu očistite
vodou z vodovodu.
– 10
SK
163

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: