Download  Print this page

Advertisement

HOIATUS
 Lapset tai perehtymättömät
henkilöt eivät saa käyttää lai-
tetta.
 Seda seadet ei tohi kasutada
piiratud füüsiliste, sensoorse-
te või vaimsete võimetega ini-
mesed või kogemuste ja/või
teadmisteta isikud; kui siis ai-
nult nende ohutuse eest vas-
tutava isiku järelevalve all või
kui neid on õpetatud seadet
kasutama ja nad on mõistnud
sellest tulenevaid ohtusid.
 Lapsed ei tohi seadmega
mängida.
 Laste üle peab olema järele-
valve tagamaks, et nad sead-
mega ei mängiks.
 Hoidke lapsed seadmest ee-
mal, kui seade on sisse lülita-
tud või ei ole veel jahtunud.
 Kasutage või ladustage sea-
det ainult vastavalt kirjelduse-
le või joonisele!
ETTEVAATUS
 Enne igasugust tegevust
seadmega või seadme juures
tuleb tagada stabiilne asend,
et vältida seadme ümberkuk-
kumisega seotud õnnetusjuh-
tumeid või vigastusi.
 Ärge kunagi valage veepaaki
lahusteid, lahusteid sisalda-
vaid vedelikke ega lahjenda-
mata happeid (näit. puhas-
tusvahendeid, bensiini, värvi-
lahustit ja atsetooni), kuna
need rikuvad seadmes kasu-
tatud materjale.
 Ärge kunagi jätke seadet jä-
relvalveta, kui see töötab.
 Hoidke kehaosad (nt juuksed,
sõrmed) pöörlevatest puhas-
tusvaltsidest eemal.
 Kaitske imipea puhastamise
ajal käsi, sest on oht teravate
esemetega (nt killud) vigasta-
da.
TÄHELEPANU
 Lülitage seadet sisse ainult
siis, kui puhta vee paak ja
musta vee paak on paigalda-
tud.
 Seadmega ei tohi imeda sis-
se teravaid ega suuremaid
esemeid (nt klaasikillud, kruu-
sakivid, mänguasjade detai-
lid).
 Ärge lisage puhta vee hulka
äädikhapet, katlakivi eemal-
dusvahendit, eeterlikke õlisid
ega muid sarnaseid aineid.
Jälgige, et neid aineid ka sis-
se ei imetaks.
 Seadme õhutusavasid ei tohi
blokeerida.
 Kasutage seda seadet ainult
kõvadel põrandatel, millel on
veekindel kattekiht (nt lakitud
parkett, emailplaadid, lino-
leum).
 Ärge kasutage seadet vaipa-
de ega vaipkatete puhastami-
seks.
 Ärge liikuge seadmega üle
konvektorkütte põrandaresti-
de. Kui seade liigub üle resti,
ei saa see väljuvat vett sisse
imeda.
– 7
ET
193

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: