Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
ADVARSEL
 Høytrykksvaskeren må ikke
brukes av barn, eller perso-
ner som ikke er kjent med
hvordan høytrykksvaskeren
fungerer.
 Dette apparatet er ikke ment
for bruk av personer med re-
duserte fysiske, sensoriske
eller sjelelige evner, eller som
pga. mangel på erfaring og/
eller kunnskap ikke kan be-
nytte apparatet trygt. De skal
da kun bruke apparatet under
oppsyn av en sikkerhetsan-
svarlig person, eller få in-
struksjoner av vedkommende
om bruk av appratet.
 Barn skal ikke leke med ap-
paratet.
 Barn skal holdes under tilsyn
for å sikre at de ikke leker
med apparatet.
 Hold apparatet unna barn så
lenge det er slått på og ikke
avkjølt.
 Apparatet skal kun brukes og
lagres som angitt i beskrivel-
se eller illustrasjoner!
FORSIKTIG
 Før alle arbeider på maski-
nen, sørg for at den står støtt
for å forhindre personskader
eller materielle skader der-
som den velter.
 Fyll aldri løsemidler, væske som
inneholdende løsemidler eller
ufortynnet syre (f.eks. rengjø-
ringsmidler, bensin, lakktynner
eller aceton) i vanntanken etter-
som disse angriper materialene i
enheten.
72
 La aldri maskinen være ube-
voktet når det er i gang.
 Kroppsdeler (f.eks. fingre,
hår) må holdes unna de rote-
rende rengjøringsvalsene.
 Beskytt hendene under ren-
gjøring av sugehodet, da
skarpe gjenstander (f.eks.
splinter) kan forårsake per-
sonskader.
OBS
 Slå enheten bare på når ren-
vanntanken og bruktvanntan-
ken er satt inn.
 Ingen skarpe eller store gjen-
stander (f.eks. skår, små-
stein, leketøydeler) må suges
opp med enheten.
 Eddiksyre, avkalkingsmiddel,
eteriske oljer eller lignende
stoffer må ikke fylles i ren-
vanntanken. Sørg også for at
disse stoffene ikke suges
opp.
 Ventilasjonsåpningene på
enheten må ikke blokkeres.
 Bruk enheten kun på harde
gulv med vanntett belegg
(f.eks lakkert parkettgulv,
emaljerte fliser, linoleum).
 Bruk ikke enheten til rengjø-
ring av tepper eller heldek-
kende teppegulv.
 Før ikke enheten over gulvgi-
tre for konvektorvarmean-
legg. Utlekkende vann kan
ikke absorberes av enheten
når den føres over risten.
– 7
NO

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: