Download  Print this page

Advertisement

 Uređaj nemojte koristiti ako je
prethodno pao, ako je ošte-
ćen ili nije zabrtvljen.
UPOZORENJE
 Uređajem ne smiju rukovati dje-
ca ili neosposobljene osobe.
 Uređaj nije namijenjen za
upotrebu od strane osoba s
ograničenim tjelesnim, osjetil-
nim ili psihičkim sposobnosti-
ma, nedostatnim iskustvom i/
ili znanjem, osim ako ih ne
nadzire osoba nadležna za
njihovu sigurnost ili im je ta
osoba dala upute o načinu
primjene uređaja i eventual-
nim opasnostima.
 Djeca se ne smiju igrati ure-
đajem.
 Nadzirite djecu kako biste bili
sigurni da se ne igraju s ure-
đajem.
 Dok je uključen ili još nije
ohlađen, uređaj čuvajte poda-
lje od djece.
 Uređaj koristite i skladištite
samo u skladu s opisom od-
nosno slikom!
OPREZ
 Prije bilo kakvih radova koji se
vrše uređajem ili na njemu, po-
brinite se za statičku stabilnost
kako biste izbjegli nesreće ili
oštećenja do kojih može doći
uslijed prevrtanja uređaja.
 U spremnik za vodu nikada ne
punite otapala, tekućine s otapa-
lima ili nerazrijeđene kiseline
(npr. sredstva za čišćenje, ben-
zin, razrjeđivače i aceton) jer
mogu nagristi materijale upotrije-
bljene u uređaju.
168
 Uređaj tijekom rada nikada
ne ostavljajte bez nadzora.
 Dijelove tijela (npr. kosu, pr-
ste) držite podalje od rotiraju-
ćih valjaka za čišćenje.
 Tijekom čišćenja usisne gla-
ve zaštitite šake jer postoji
opasnost od ozljeda šiljastim
predmetima (npr. krhotine).
PAŽNJA
 Uređaj uključite samo ako su
umetnuti spremnik svježe
vode i spremnik prljave vode.
 Uređajem ne smijete usisava-
ti oštre niti veće predmete
(npr. krhotine, šljunak, dijelo-
ve igračaka).
 U spremnik svježe vode ne-
mojte puniti octenu kiselinu,
sredstvo za uklanjanje ka-
menca, eterična ulja niti slič-
ne tvari. Pazite također i da
ne usisavate te tvari.
 Ne smiju se blokirati ventila-
cijski otvori uređaja.
 Uređaj upotrebljavajte samo
na tvrdim podovima s vodoot-
pornim premazom (npr. laki-
rani parket, emajlirane ploči-
ce, linoleum).
 Uređaj nemojte upotrebljavati
za čišćenje sagova niti tekstil-
nih podova.
 Uređaj nemojte voditi preko
podnih rešetki konvektorskih
grijača. Ako prolazi preko re-
šetke, uređaj ne može sku-
pljati vodu koja izlazi.
– 7
HR

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: