Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Veilige omgang
GEVAAR
 De gebruiker moet het appa-
raat op reglementaire wijze
gebruiken. Hij moet rekening
houden met de plaatselijke
omstandigheden en tijdens
de werkzaamheden met het
apparaat letten op personen
in de omgeving.
 Het is verboden om het appa-
raat in explosiegevaarlijke
bereiken te gebruiken.
 Bij het gebruik van het appa-
raat in gevaarlijke bereiken
moeten de overeenkomstige
veiligheidsvoorschriften in
acht genomen worden.
 Gebruik het apparaat niet als
het vooraf gevallen, zichtbaar
beschadigd of ondicht is.
WAARSCHUWING
 Kinderen of niet-geïnstrueerd
personeel mogen het appa-
raat niet gebruiken.
 Dit apparaat mag niet ge-
bruikt worden door personen
met beperkte fysieke, zintuig-
lijke of mentale capaciteiten
of met te weinig ervaring en/
of kennis, tenzij ze onder toe-
zicht staan van een bevoeg-
de persoon die instaat voor
hun veiligheid of van die per-
soon instructies hebben ge-
kregen over het gebruik van
het apparaat en de daaruit re-
sulterende gevaren begrij-
pen.
 Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
40
 Kinderen moeten gecontro-
leerd worden om te garande-
ren dat ze niet met het appa-
raat spelen.
 Houd het apparaat uit de
buurt van kinderen zolang het
ingeschakeld of niet afge-
koeld is.
 Bedien of bewaar het appa-
raat overeenkomstig de be-
schrijving c.q. afbeelding!
VOORZICHTIG
 Zorg er vóór alle handelingen
met of aan het apparaat voor
dat het apparaat stabiel staat
om ongevallen of beschadi-
gingen door omvallen van het
apparaat te vermijden.
 Giet nooit oplosmiddelen,
vloeistoffen die oplosmidde-
len bevatten of onverdunde
zuren (bijv. reinigingsmidde-
len, benzine, verfverdunner
en aceton) in het waterreser-
voir omdat deze stoffen mate-
rialen in het apparaat aantas-
ten.
 Laat het apparaat nooit zon-
der toezicht staan terwijl het
in bedrijf is.
 Lichaamsdelen (bijv. haar,
vinger) uit de buurt van de ro-
terende borstelwalsen hou-
den.
 Handen tijdens de reiniging
van de zuigkop beschermen.
Hierbij ontstaat namelijk ver-
wondingsgevaar door scher-
pe voorwerpen (bijv. splin-
ters).
– 7
NL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: