Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
OSTROŻNIE
 Zwrócić uwagę na to, by nie
uszkodzić kabla sieciowego
lub przedłużacza z powodu
ich przejechania, zgniecenia,
szarpnięcia itp. Przewody
sieciowe chronić przed wyso-
kimi temperaturami, olejem i
ostrymi krawędziami.
Bezpieczna obsługa
NIEBEZPIECZEŃSTWO
 Użytkownik musi używać
urządzenie zgodnie z jego
przeznaczeniem. Musi on
uwzględniać miejscowe wa-
runki i w trakcie pracy przy
użyciu urządzenia uważać na
osoby znajdujące się w pobli-
żu.
 Praca w obszarach zagrożo-
nych wybuchem jest zabro-
niona.
 Podczas użytkowania urzą-
dzenia w obszarach zagrożo-
nych należy przestrzegać
stosownych przepisów bez-
pieczeństwa.
 Nie używać urządzenia, jeżeli
przedtem spadł, został
uszkodzony lub jest nie-
szczelny.
OSTRZEŻENIE
 Obsługa urządzenia przez
dzieci lub osoby nieprzyuczo-
ne jest zabroniona.
 Niniejsze urządzenie nie jest
przewidziane do użytkowania
przez osoby o ograniczonych
możliwościach fizycznych,
sensorycznych lub mental-
nych albo takie, którym bra-
144
kuje doświadczenia i/lub wie-
dzy na temat jego używania,
chyba że są one nadzorowa-
ne przez osobę odpowie-
dzialną za ich bezpieczeń-
stwo i otrzymały od niej wska-
zówki na temat użytkowania
urządzenia oraz istniejących
zagrożeń.
 Dzieci nie mogą się bawić
tym urządzeniem.
 Dzieci powinny być nadzoro-
wane, żeby zapewnić, iż nie
bawią się urządzeniem.
 Trzymać dzieci z dala od
urządzenie, jak długo pozo-
staje włączone lub nie jest
schłodzone.
 Używać wzgl. przechowywać
urządzenie jedynie zgodnie z
opisem wzgl. według rysun-
ku!
OSTROŻNIE
 Przed jakimikolwiek czynnoś-
ciami wykonywanymi przy
urządzeniu lub przy jego uży-
ciu, należy zapewnić statecz-
ność, w celu uniknięcia wy-
padków wzgl. uszkodzeń
urządzenia.
 Do zbiornika wody nigdy nie
wlewać rozpuszczalników ani
cieczy zawierających roz-
puszczalniki lub stężone kwa-
sy (np. środki czyszczące,
rozpuszczalnik benzynowy
do farb i aceton), ponieważ
atakują one materiały użyte w
urządzeniu.
– 7
PL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: