Download  Print this page

Advertisement

 Negalima užblokuoti prietaiso
ventiliavimo angų.
 Prietaisą galima naudoti tik
kietoms grindų dangoms su
vandeniui atsparia danga
(pvz., lakuotas parketas,
emaliuotos plytelės, linoleu-
mas).
 Prietaiso negalima naudoti ki-
limų arba kiliminių dangų va-
lymui.
 Prietaiso negalima vežti per
konvekcinio šildymo grindų
groteles. Prietaisas negali su-
rinkti išsiliejusio vandens, jei
jis vežamas per groteles.
 Jei įrenginio nenaudojate il-
gesnį laiką, išjunkite jį pagrin-
diniu jungikliu / išjunkite jungi-
kliu ir ištraukite tinklo kištuką
iš lizdo.
 Nenaudokite įrenginio že-
mesnėje nei 0 °C temperatū-
roje.
 Saugokite prietaisą nuo lie-
taus. Nelaikykite jo lauke.
Prietaiso aprašymas
 Paveikslus rasite išlankstomame
puslapyje!
1
Pagrindinis jungiklis
2
Rankena
3
Kabelio laikiklis
4
Maitinimo kabelis
5
Kabelio laikiklis
6
Rankena
7
Nešvaraus vandens talpyklos dangtis / nusodintu-
vas
8
Užteršto vandens bakas
9
Rankenos įdubimas-valymo velenas
10
Valymo velenai
11
Siurblio galvutės apdangas
12
Siurblio galvos fiksatorius
13
Švaraus vandens bakas
14
Rankena-švaraus vandens talpykla
15
Valymo / stovėjimo stotelė
16
Filtro kasetė
17
Valymo priemonės
 Paveikslus rasite išlankstomame
puslapyje!
Paveikslas
 Rankenos svirtelę būtina iki galo įstatyti į pagrindinį
prietaisą, kol pasigirs užsifiksavimo garsas.
Rankenos svirtelė turi būti tvirtai įtvirtinta prietaise.
Naudojimo pradžia
Švaraus vandens bako užpildymas
Paveikslas
 Siekiant užtikrinti stovėjimo stabilumą, prietaisą rei-
kia įstatyti į valymo stotelę.
Paveikslas
 Švaraus vandens talpyklą už rankenos reikia išimti
iš prietaiso.
Paveikslas
 Atidarykite bako dangtelį.
 Švaraus vandens talpyklą reikia pripildyti šaltu arba
drungnu vandeniu.
 Pagal poreikį į švaraus vandens talpyklą galima pilti
KÄRCHER valymo arba priežiūros priemonių.*
Žr. skyrių „Valymo ir priežiūros priemonės".
 Ženklinimo „MAX" negalimaviršyti pripildant talpy-
klą.
 Uždarykite bako dangtelį.
Paveikslas
 Švaraus vandens baką įdėkite į prietaisą.
 Švaraus vandens talpykla turi būti tvirtai įtvirtinta
prietaise.
DĖMESIO
*Būtina laikytis valymo arba priežiūros priemonių doza-
vimo rekomendacijų.
– 8
LT
RM 536
Montavimas
209

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: