Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Sisältö
Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Laitekuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Hoito ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Häiriöapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Yleisiä ohjeita
Lue tämä alkuperäiskäyttöohje ennen
laitteesi ensimmäistä käyttöä, toimi
sen mukaisesti ja säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä tai mahdollista
toista omistajaa varten.
Käyttötarkoitus
Käytä lattianpuhdistinta vain kovien lattioiden puhdis-
tukseen yksityisissä kotitalouksissa ja vain vedenkestä-
villä kovilla lattioilla.
Älä puhdista vedelle arkoja pintoja, kuten esim. käsitte-
lemättömiä korkkilattioita (kosteus voi tunkeutua sisään
ja vahingoittaa lattiaa).
Laite soveltuu seuraavien puhdistamiseen: PVC,
linoleumi, kaakeli, kivi, öljytty ja vahattu parketti, lami-
naatti sekä kaikki lattiapinnoitteet, jotka eivät ole arkoja
vedelle.
Ympäristönsuojelu
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsit-
telee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimi-
ta ne jätteiden kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettä-
viä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätyk-
seen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vas-
taaviin keräilylaitoksiin.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein raken-
neosia, jotka voivat aiheuttaa mahdollisen vaaran ih-
misten terveydelle ja ympäristölle, jos niitä käsitellään
väärin tai ne hävitetään väärin. Nämä rakenneosat ovat
kuitenkin tarpeellisia, jotta laite toimisi asianmukaisesti.
Tällä symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää taval-
lisena talousjätteenä.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:
www.kaercher.com/REACH
Toimitus
Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakkauksessa. Tar-
kasta purkaessasi laitetta pakkauksesta pakkauksen si-
sällön täydellisyys.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita puuttuu tai ha-
vaitset kuljetusvahinkoja.
Varaosat
Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia. Ne ta-
kaavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan.
Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivustolla www.ka-
ercher.com.
Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme
5
myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaa-
5
li- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa kor-
8
jaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota
8
yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähim-
8
pään valtuutettuun huoltoon.
8
(Osoite, katso takasivua)
10
Laitteessa olevat symbolit
11
12
HUOMIO
Puhdistustöiden aikana ei likavesisäiliön
"MAX"-merkintää saa ylittää.
Huomioi seuraava toimintatapa:
1.
Tyhjennä ensin likavesisäiliö.
2.
Täytä sen jälkeen puhdasvesisäiliö.
Turvaohjeet
– Tämän käyttöohjeen ohjeiden
ohella on noudatettava laki-
sääteisiä yleisiä turvallisuus-
ja tapaturmantorjuntamäärä-
yksiä.
– Laitteeseen kiinnitetyt varoi-
tus- ja opastuskilvet antavat
tärkeitä ohjeita turvallista
käyttöä varten.
Vaarallisuusasteet
VAARA
Huomautus välittömästi uhkaa-
vasta vaarasta, joka voi aiheut-
taa vakavan ruumiinvamman tai
johtaa kuolemaan.
VAROITUS
Huomautus mahdollisesta vaa-
rallisesta tilanteesta, joka voi ai-
heuttaa vakavan ruumiinvam-
man tai voi johtaa kuolemaan.
– 5
FI
Takuu
85

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: