Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Uruchomienie
Napełnianie zbiornika czystej wody
Rysunek
 Aby zapewnić równowagę, włożyć urządzenie w
stację czyszczącą.
Rysunek
 Wyjąć zbiornik świeżej wody z urządzenia za
uchwyt.
Rysunek
 Otworzyć wlew zbiornika paliwa.
 Napełnić zbiornik świeżej wody zimną lub letnią
wodą z kranu.
 W razie potrzeby do zbiornika świeżej wody można
wlewać środki czyszczące i pielęgnacyjne firmy
KÄRCHER.*
Patrz rozdział „Środki czyszczące i pielęgnacyjne".
 Podczas napełniania nie przekraczać oznaczenia
„MAX".
 Zamknąć wlew paliwa.
Rysunek
 Zbiornik czystej wody włożyć do urządzenia.
 Zbiornik świeżej wody musi być prawidłowo nasa-
dzony na urządzenie.
UWAGA
*Zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące dozowania
środków czyszczących i pielęgnacyjnych.
Ogólne wskazówki dot.
UWAGA
Rysunek
Urządzeniem można zbierać tylko zanieczyszczenia i
ciecze (maks. 250 ml).
Rysunek
Przed rozpoczęciem pracy usunąć z podłogi ewentual-
ne przedmioty takie jak np. skorupki, kamienie, śruby
lub fragmenty zabawek.
Przed zastosowaniem urządzenia sprawdzić wodood-
porność podłogi w niewidocznym miejscu. Nie czyścić
wrażliwych na działanie wody powierzchni np. niezaim-
pregnowanych podłóg korkowych (wilgoć może wnik-
nąć w podłogę i uszkodzić ją).
Wskazówki
Aby zapobiec potknięciu się o kabel sieciowy, należy
trzymać uchwyt w jednej, a kabel sieciowy w drugiej rę-
ce.
Rysunek
Aby zapobiec pozostawianiu śladów stóp na świeżo
umytej podłodze, należy pracować tyłem do kierunku
drzwi.
 Trzymać urządzenie pod kątem ok. 60 stopni za
uchwyt.
 Podczas czyszczenia podłogi urządzenie porusza
się do przodu i do tyłu z taką prędkością jak przy
odkurzaniu.
 Przy silnych zabrudzeniach powoli przejechać
urządzeniem po powierzchni.
 W przypadku dostawy pary wałków w kolorze sza-
rym i żółtym: Obie pary wałków spełniają tę samą
funkcję, ale mogą być używane do różnych celów
(różne kolory np. w kuchni i łazience).
146
Działanie
obsługi
Rozpoczęcie pracy
UWAGA
Po włączeniu urządzenia wałki czyszczące zaczynają
się obracać. Aby urządzenie się nie oddaliło, należy
przytrzymać je za uchwyt.
Upewnić się, że zbiornik świeżej wody jest napełniony
wodą, a zbiornik brudnej wody jest nasadzony na urzą-
dzenie.
Rysunek
 Wtyczkę sieciową włożyć do gniazdka.
Rysunek
 Aby szybko zwilżyć wałki, napełnić stację czysz-
czącą 50 ml świeżej wody, używając miarki.
 Włączyć urządzenie i podłączyć do stacji na 5 se-
kund.
Urządzenie ma wtedy optymalną wilgotność, która
umożliwia szybkie czyszczenie.
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć prze-
łącznik urządzenia Wł./Wył.
Rysunek
 Wyjąć urządzenie ze stacji czyszczącej za uchwyt
nośny i postawić je na podłodze.
 Przytrzymać urządzenie za uchwyt.
Rysunek
 W celu włączania, nacisnąć przełącznik urządze-
nia (Wł./Wył.).
Uzupełnianie płynu czyszczącego
UWAGA
Przed napełnieniem zbiornika świeżej wody należy
opróżnić zbiornik brudnej wody. To zapobiegnie przela-
niu zbiornika brudnej wody.
Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wody".
Rysunek
 Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.
Rysunek
 Wyjąć zbiornik świeżej wody z urządzenia za
uchwyt.
Rysunek
 Otworzyć wlew zbiornika paliwa.
 Napełnić zbiornik świeżej wody zimną lub letnią
wodą z kranu.
 W razie potrzeby dodać środek czyszczący lub pie-
lęgnacyjny.
 Podczas napełniania nie przekraczać oznaczenia
„MAX".
 Zamknąć wlew paliwa.
Rysunek
 Zbiornik czystej wody włożyć do urządzenia.
Zbiornik świeżej wody musi być prawidłowo nasa-
dzony na urządzenie.
Opróżnianie zbiornika brudnej wody
UWAGA
Aby nie przelać zbiornika brudnej wody, należy regular-
nie sprawdzać jego poziom. Nie można przekroczyć
oznaczenia „MAX".
Rysunek
 Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.
Rysunek
 Trzymać zbiornik brudnej wody za dolną listwę
uchwytową, naciskając przy tym kciukiem górną li-
stwę uchwytową w dół.
Rysunek
 Wyjąć zbiornik brudnej wody.
– 9
PL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: