Download  Print this page

Advertisement

 У жодному разі не викори-
стовувати розчинники, рі-
дини, що містять розчин-
ники, або нерозведені ки-
слоти (наприклад, мийні
засоби, бензин, розріджува-
чі фарб та ацетон) і не за-
ливати їх у бак для води,
оскільки вони агресивно
впливають на матеріали,
використані у пристрої.
 Не можна залишати при-
стрій без нагляду під час
роботи.
 Не підставляти під щітки,
що обертаються, частини
тіла (наприклад, волосся,
пальці).
 Під час очищення всмокту-
вальної голівки берегти
руки, оскільки існує небез-
пека травмування гостри-
ми предметами (напри-
клад, осколками).
УВАГА
 Пристрій вмикати тільки
після того, як будуть вста-
новлені резервуари для чи-
стої та брудної води.
 Не можна допускати потра-
пляння у пристрій гострих
або великих предметів (на-
приклад, осколків скла, галь-
ки, деталей іграшок).
 Не заливати у резервуар
для чистої води оцтову ки-
слоту, засоби для видален-
ня вапняного нальоту,
ефірні олії або подібні речо-
вини. Також слідкувати за
тим, щоб ці речовини не
потрапили у пристрій під
час його роботи.
 Не можна закривати вен-
тиляційні отвори при-
строю.
 Використовувати при-
стрій тільки на твердих
підлогах з водостійким по-
криттям (наприклад, лако-
ваному паркеті, глазуро-
ваній плитці, лінолеумі).
 Не використовувати при-
стрій для чищення килимів
та килимових покриттів.
 Не пересувати пристрій
по підлоговій решітці кон-
векторних систем опален-
ня. У разі пересування при-
строю по решітці вода, що
розбризкується, не може
бути зібрана пристроєм.
 При тривалих робочих пау-
зах та опісля застосуван-
ня пристрій вимкнути го-
ловним вимикачем / вими-
качем на пристрої та ви-
тягнути вилку з мережі.
 Не дозволяється експлуа-
тація пристрою при тем-
пературі нижче 0 °C.
 Необхідно захищати при-
лад від дощу. Не зберігати
поза приміщенням.
– 8
UK
217

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: