Download  Print this page

Advertisement

 Муфти на мережевому ка-
белі або подовжувачі замі-
нювати тільки аналогічні
вироби з тим же бризкозах-
истом та механічною міц-
ністю.
ОБЕРЕЖНО
 Слідкуйте за тим, щоб ме-
режні кабелі або подовжу-
вачі не можна було пошко-
дити наступивши на них, у
результаті перегинання,
розірвання або подібного
ушкодження. Захищайте
мережений кабель від спе-
ки, масла та гострих по-
верхонь.
Безпечне обслуговування
НЕБЕЗПЕКА
 Користувач повинен вико-
ристовувати пристрій у
відповідності до інструкції.
Він повинен враховувати
умови місцевості та звер-
тати увагу на третіх осіб
під час роботи з при-
строєм.
 Заборонено використо-
вувати пристрій у вибухо-
небезпечних зонах.
 При використанні при-
строю в небезпечних зонах
слід дотримуватися відпо-
відних правил техніки без-
пеки.
 Не використовувати при-
стрій, якщо він раніше па-
дав, має ознаки пошкод-
ження або негерметично-
сті.
216
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 Забороняється експлуа-
тація пристрою дітьми
або некваліфікованими осо-
бами.
 Цій пристрій не призначе-
ний для використання
людьми з обмеженими фі-
зичними, сенсорними або
розумовими можливостя-
ми або з відсутністю досві-
ду й/або відсутністю відпо-
відних знань, за винятком
випадків, коли вони знахо-
дяться під наглядом відпо-
відальної за безпеку особи
або отримують від неї
вказівки по застосуванню
пристрою, а також усві-
домлюють можливі ризики.
 Не дозволяйте дітям гра-
ти з пристроєм.
 Стежити за тим, щоб
діти не грали із при-
строєм.
 Тримати пристрій подалі
від дітей, поки він включе-
ний або ще не охолодже-
ний.
 Експлуатувати та збері-
гати пристрій згідно до
опису та малюнків!
ОБЕРЕЖНО
 Перед виконанням будь-
яких дій з пристроєм або
біля нього необхідно забез-
печити стійкість, щоб за-
побігти нещасним випад-
кам та травмуванню в ре-
зультаті перекидання при-
строю.
– 7
UK

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: