Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Observaţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO
Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO
Descrierea aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO
Montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO
Punerea în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO
Funcţionarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO
Îngrijirea şi întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . RO
Remedierea defecţiunilor . . . . . . . . . . . . . . . RO
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO
Observaţii generale
Înainte de prima utilizare a aparatului
dumneavoastră, citiţi manualul original
de utilizare, respectaţi instrucţiunile cu-
prinse în acesta şi păstraţi-l pentru în-
trebuinţarea ulterioară sau pentru ur-
mătorii posesori.
Utilizarea corectă
Utilizaţi soluţia de curăţat pardoseala exclusiv pentru
curăţarea pardoselilor dure din locuinţa dumneavoastră
şi doar pe suprafeţe dure, impermeabile.
Nu curăţaţi suprafeţe sensibile la apă, de ex. pardoseli
din plută netratată (umezeala poate pătrunde în materi-
al şi poate deteriora pardoseala).
Aparatul este adecvat pentru a curăţa PVC, linoleum,
plăci ceramice, piatră, parchet uns cu ulei şi ceruit, su-
prafeţe laminate, precum şi toate tipurile de pardoseli
rezistente la apă.
Protecţia mediului înconjurător
Materialele de ambalare sunt reciclabile. Amba-
lajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci
trebuie duse la un centru de colectare şi revalo-
rificare a deşeurilor.
Aparatele vechi conţin materiale reciclabile valo-
roase, care pot fi supuse unui proces de revalo-
rificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelaţi la
centrele de colectare abilitate pentru eliminarea
aparatelor vechi.
Aparatele electrice și electronice conțin adesea compo-
nente care pot reprezenta un potențial pericol pentru
sănătatea persoanelor, în cazul manevrării sau elimină-
rii incorecte. Însă, aceste componente sunt necesare
pentru funcționarea corespunzătoare a aparatului. Apa-
ratele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate în
gunoiul menajer.
Observaţii referitoare la materialele conţinute (REA-
CH)
Informaţii actuale referitoare la materialele conţinute pu-
teţi găsi la adresa:
www.kaercher.com/REACH
Articolele livrate
Pachetul de livrare a aparatului dvs. este ilustrat pe am-
balaj. La despachetare, verificaţi dacă conţinutul pache-
tului este complet.
Informaţi imediat distribuitorul dumneavoastră dacă lip-
sesc părţi componente sau dacă intervin defecţiuni la
transport.
150
Cuprins
Utilizați doar accesorii și piese de schimb originale;
5
acestea oferă garanția unei funcționări sigure și fără
5
defecțiuni a aparatului.
8
Informații referitoare la accesorii și piese de schimb se
8
găsesc la adresa www.kaercher.com.
8
9
10
În fiecare ţară sunt valabile condiţiile de garanţie publi-
cate de distribuitorul nostru din ţara respectivă. Eventu-
11
ale defecţiuni ale acestui aparat, care survin în perioada
12
de garanţie şi care sunt rezultatul unor defecte de fabri-
caţie sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a
putea beneficia de garanţie, prezentaţi-vă cu chitanţa
de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată uni-
tate de service autorizată.
(Pentru adresă vedeţi pagina din spate)
Simboluri pe aparat
ATENŢIE
În timpul lucrărilor de curăţare, marcajul
„MAX" al rezervorului de apă uzată nu tre-
buie depăşit.
Ţineţi cont de următoare procedură de se-
tare:
1.
Mai întâi, goliţi rezervorul de apă uzată.
2.
Apoi, umpleţi rezervorul de apă curată.
Măsuri de siguranţă
– În afară de indicaţiile din in-
strucţiunile de utilizare, este
necesar să fie luate în consi-
deraţie şi prescripţiile genera-
le privind protecţia muncii şi
prevenirea accidentelor de
muncă, emise de organele de
reglementare.
– Plăcuţele de avertizare şi cu
indicaţii montate pe aparat
conţin informaţii importante
pentru utilizarea în condiţii de
siguranţă.
– 5
RO
Piese de schimb
Garanţie

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: