Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Vypnutí přístroje
Ilustrace
 Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač
zap/vyp.
Ilustrace
 Přístroj postavte do čisticí stanice.
Ilustrace
POZOR
Po skončení práce přístroj vyčistěte propláchnutím.
Viz kapitolu „Čištění přístroje propláchnutím".
Ilustrace
 Přístroj úplně vyprázdněte.
Ilustrace
Ilustrace
 Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu.
Viz kapitolu „Vyprázdnění nádrže na špinavou vo-
du".
 Pokud je v nádrži na čistou vodu nebo v čisticí sta-
nici ještě voda, vylijte ji.
Ilustrace
 Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Ilustrace
 Naviňte síťový kabel na kabelové háky.
 Upevněte síťový kabel kabelovým klipem.
Uložení přístroje
POZOR
Aby se zabránilo vzniku zápachu, musí se při skladová-
ní přístroje zcela vyprázdnit nádrž na čerstvou i znečiš-
těnou vodu.
Ilustrace
 Přístroj zvedněte za držadlo a přeneste ho na mís-
to uchovávání.
Ilustrace
 Pro zajištění stability dejte přístroj do čisticí stanice.
 Přístroj uchovávejte v suchých prostorách
Ošetřování a údržba
Čištění přístroje propláchnutím
POZOR
Po skončení práce vždy nechte přístroj propláchnout
čisticí stanicí a čerstvou vodou. Díky tomuto postupu
bude přístroj optimálně vyčištěn a zabrání se vzniku
usazených nečistot a hromadění bakterií či nepříjemné-
mu zápachu v přístroji.
Ilustrace
 Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač
zap/vyp.
Ilustrace
 Přístroj postavte do čisticí stanice.
 Před vypláchnutím naplňte nádrž na čistou vodu
trochou studené nebo vlažné vody z vodovodního
řadu, aby se sací kanálky a štěrbiny sací hlavy zce-
la zbavily zbytků čisticího prostředku.
 Nasaďte do zařízení nádrž na čerstvou vodu.
Ilustrace
 Vyjměte nádrž na špinavou vodu a vyprázdněte ji.
Viz kapitolu „Vyprázdnění nádrže na špinavou vo-
du".
 Do odměrky naplňte 200 ml vody.
 Do čisticí stanice naplňte vodu.
 Podle potřeby je možné k proplachování přidat od-
povídající čisticí prostředky KÄRCHER.
 Zařízení zapněte stisknutím hlavního vypínače
(zap / vyp).
 Přístroj nechte běžet 30-60 sekund, až je voda z
čisticí stanice úplně odsátá.
Proces proplachování je nyní ukončen.
Upozornění
Čím déle je přístroj zapnutý, tím méně zbytkové vlhkosti
zůstává v čisticích válcích.
 Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač
zap/vyp.
 Pokud je v nádrži na čistou vodu ještě voda, nádrž
na čistou vodu vyjměte a vyprázdněte.
Ilustrace
 Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu.
Viz kapitolu „Vyprázdnění nádrže na špinavou vo-
du".
 Pokud je v čisticí stanici ještě voda, vylijte ji.
Ilustrace
 Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Ilustrace
 Naviňte síťový kabel na kabelové háky.
 Upevněte síťový kabel kabelovým klipem.
POZOR
Než přístroj položíte na podlahu pro sejmutí válců, mu-
síte vylít vodu z nádrží na čistou a špinavou vodu. Tím
se zabrání tomu, aby během odložení na poloze z nádr-
ží vytékaly kapaliny.
Upozornění
Při silném znečištění je možné čisticí válce vyčistit
zvlášť.
Ilustrace
 Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač
zap/vyp.
 Pokud je v nádrži na čistou vodu ještě voda, nádrž
na čistou vodu vyjměte a vyprázdněte.
Ilustrace
 Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 Vyprázdněte nádrž na čerstvou vodu.
Ilustrace
 Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu.
Ilustrace
 Na zapuštěném madlu vyšroubujte čisticí válce.
 Čisticí válce vyčistěte pod tekoucí vodou.
nebo
 Čisticí válce vyperte v pračce na 60 °C.
POZOR
Při čištění v pračce nepoužívejte avivážní prostředek.
Mikrovlákna se tak nepoškodí a čisticí válce si zachova-
jí vysoký čisticí účinek.
Čisticí válce nejsou vhodné do sušičky.
 Po čištění nechte válce vyschnout na vzduchu.
Ilustrace
 Čisticí válce zašroubujte až na doraz do držáku vál-
ců.
 Dávejte pozor na barevné přiřazení vnitřní strany
válce a držáku válce na přístroji (např. modrá k
modré).
 Po montáži zkontrolujte, zda jsou čisticí válce pev-
ně nasazené.
– 10
CS
Čištění válců
131

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: