Download  Print this page

Advertisement

Obecná upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Popis zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Montáž. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Uvádění do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Ošetřování a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Pomoc při poruchách . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Obecná upozornění
Před prvním použitím svého přístroje
si přečtěte tento originální provozní ná-
vod, řiďte se jím a uložte jej pro pozděj-
ší použití nebo pro dalšího majitele.
Používání v souladu s určením
Čistič podlah používejte výhradně na čištění tvrdých
podlah v soukromých domácnostech a na tvrdých pod-
lahách s krytinou odolnou vůči vodě.
Nečistěte krytiny citlivé na vodu, jakými jsou například
nelakované korkové podlahy (může do nich proniknout
vlhkost a podlahu poškodit).
Přístroj je vhodný k čištění PVC, linolea, dlaždic, kame-
ne, naolejovaných a navoskovaných parket, laminátu a
všech podlahových krytin odolných vůči vodě.
Ochrana životního prostředí
Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal ne-
zahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej ode-
vzdejte k opětovnému zužitkování.
Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatel-
ných materiálů, které se dají dobře znovu využít.
Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k to-
muto účelu určených.
Elektrické a elektronické přístroje jsou často tvořeny
složkami, které při nesprávném používání nebo ne-
správné likvidaci mohou představovat potenciální riziko
pro lidské zdraví a životní prostředí. Tyto složky jsou
však nezbytné pro správnou funkci zařízení. Přístroj
označený tímto symbolem nesmíte likvidovat v domov-
ním odpadu.
Informace o obsažených látkách (REACH)
Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na
adrese:
www.kaercher.com/REACH
Obsah dodávky
Obsah dodávky je zobrazen na obale vašeho zařízení.
Během vybalování zkontrolujte, zda je dodávka kom-
pletní.
Pokud chybí části příslušenství nebo bylo transportem
poškozeny, obraťte se na vaší prodejnu.
Náhradní díly
Používejte pouze originální příslušenství a originální
náhradní díly, ty poskytují záruku bezpečného a bezpo-
ruchového provozu přístroje.
Informace o příslušenství a náhradních dílech nalezne-
te na adrese www.kaercher.com.
126
Obsah
V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou
5
distribuční společností. Případné poruchy zařízení od-
5
straníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl je-
8
jich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V pří-
8
padě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o za-
8
koupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení
9
služeb zákazníkům.
10
(Adresy poboček najdete na zadní straně)
11
Symboly na zařízení
12
POZOR
Během čištění nesmí být překročeno zna-
čení „MAX" na nádrži na špinavou vodu.
Prosím, dodržujte následující postup:
1.
Nejprve vyprázdněte nádrž na špinavou vo-
du.
2.
Poté naplňte nádrž na čistou vodu.
Bezpečnostní pokyny
– Kromě pokynů uvedených v
návodu na použití je nutné
dodržovat všeobecné bez-
pečnostní právní předpisy.
– Štítek na přístroji s varováním
a pokyny uvádí důležité poky-
ny pro bezpečný provoz.
Stupně nebezpečí
NEBEZPEČÍ
Upozornění na bezprostředně
hrozící nebezpečí, které vede k
těžkým fyzickým zraněním nebo
k usmrcení.
VAROVÁNÍ
Upozornění na potencionálně
nebezpečnou situaci, která by
mohla vést k těžkým fyzickým
zraněním nebo usmrcení.
– 5
CS
Záruka

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: