Download  Print this page

Advertisement

Instrukcje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL
Wskazówki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . PL
Opis urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL
Montaż. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL
Uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL
Działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL
Czyszczenie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . PL
Usuwanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL
Instrukcje ogólne
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy przeczytać oryginalną instruk-
cję obsługi, postępować według jej
wskazań i zachować ją do późniejsze-
go wykorzystania lub dla następnego
użytkownika.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Odkurzacz podłogowy jest przeznaczony wyłącznie do
czyszczenia twardych i odpornych na działanie wody
podłóg w gospodarstwach domowych.
Nie czyścić okładzin wrażliwych na wodę, np. niezaim-
pregnowanych podłóg korkowych (wilgoć może wnik-
nąć w drewno i uszkodzić podłogę).
Urządzenie nadaje się do czyszczenia PVC, linoleum,
płytek, kamienia, natłuszczonego i nawoskowanego
parkietu, laminatu jak również okładzin podłogowych
odpornych na działanie wody.
Ochrona środowiska
Materiały użyte do opakowania nadają się do re-
cyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do
zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojem-
ników na surowce wtórne.
Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce
wtórne, które powinny być oddawane do utyliza-
cji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urzą-
dzenia za pośrednictwem odpowiednich syste-
mów utylizacji.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne często zawiera-
ją materiały, które rozporządzane lub utylizowane nie-
właściwie, mogą potencjalnie być niebezpieczne dla
zdrowia ludzkiego i środowiska. Są jednak kluczowe dla
prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Urządzenia
oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane z od-
padami domowymi.
Wskazówki dotyczące składników (REACH)
Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się
pod:
www.kaercher.com/REACH
Zakres dostawy
Zakres dostawy urządzenia przedstawiony jest na opa-
kowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy
sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie
elementy.
W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub
uszkodzeń przy transporcie należy zwrócić się do dys-
trybutora.
142
Spis treści
Stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne,
5
które gwarantują niezawodną i bezusterkową eksploa-
5
tację przyrządu.
8
Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych
8
można znaleźć na stronie internetowej www.kaer-
9
cher.com.
9
10
W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określo-
11
ne przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewen-
12
tualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwa-
rancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem mate-
riałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwa-
rancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do
dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowe-
go.
(Adres znajduje się na odwrocie)
Symbole na urządzeniu
UWAGA
Podczas czyszczenia nie wolno przekra-
czać oznaczenia „MAX" na zbiorniku brud-
nej wody.
Zwrócić uwagę na poniższy sposób działa-
nia:
1.
Najpierw opróżnić zbiornik brudnej wody.
2.
Następnie napełnić zbiornik czystej wody.
Wskazówki
bezpieczeństwa
– Należy przestrzegać wskazó-
wek zawartych w tej instrukcji
oraz obowiązujących ogól-
nych przepisów prawnych do-
tyczących bezpieczeństwa i
zapobiegania wypadkom.
– Umieszczone na urządzeniu
tablice ostrzegawcze zawie-
rają ważne zasady bezpiecz-
nej eksploatacji.
– 5
PL
Części zamienne
Gwarancja

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: