Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Naudojimas
Bendrieji nurodymai dėl
DĖMESIO
Paveikslas
Prietaisu galima surinkti tik purvą ir skysčius (maks. 250
ml).
Paveikslas
Prieš pradedant dirbti nuo grindų reikia pašalinti daik-
tus, pvz., šukes, žvyrą, varžtus arba žaislų dalis.
Prieš pradedant naudoti prietaisą nematomoje vietoje
būtina patikrinti atsparumą vandeniui. Negalima valyti
vandeniui neatsparių dangų, tokių kaip, pvz., neapdoro-
tos kamštinės grindys (drėgmė gali įsiskverbti ir pažeisti
grindų dangą).
Pastabos
Kad neužkliūtumėte už kabelio, reikia vienoje rankoje
laikyti rankeną, o kitoje – tinklo kabelį.
Paveikslas
Kad ant ką tik išplautų grindų neliktų kojų pėdsakų, rei-
kia dirbti judant atbulyn durų kryptimi.
 Prietaisą reikia laikyti už rankenos maždaug 60
laipsnių kampu.
 Grindų danga prietaisu valoma judant pirmyn ir at-
gal tokiu greičiu, kaip naudojant siurblį.
 Esant didesniems nešvarumams prietaisą ant grin-
dų dangos reikia tempti lėtai, kaip ir dirbant su dul-
kių siurbliu.
 Pilkos ir geltonis spalvos velenų porų komplektuo-
se: abiejų velenų porų funkcija ta pati, bet juos ga-
lima naudoti skirtingoms naudojimo zonoms (skir-
tingos spalvos, pvz., virtuvei ir voniai).
Darbo pradžia
DĖMESIO
Kai tik prietaisas įjungiamas, pradeda suktis valymo ve-
lenai. Rankeną būtina tvirtai laikyti, kad prietaisas pats
savaime nepajudėtų.
Būtina įsitikinti, ar švaraus vandens talpykla pripildyta
vandeniu ir ar nešvaraus vandens talpykla įstatyta į
prietaisą.
Paveikslas
 Įkiškite prietaiso kišuką į kištukinį lizdą.
Paveikslas
 Norėdami greitai sudrėkinti velenus naudodami
menzūrą į valymo stotį įpilkite 50 ml švaraus van-
dens.
 Prietaisą reikia įjungti ir stotelėje leisti veikti 5 se-
kundes.
Taip prietaisas optimaliai sudrėkinamas, kad būtų
užtikrintas greitas valymas.
Paveikslas
 Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį
„Įj. / Išj.".
Paveikslas
 Prietaisą reikia už rankenos ištraukti iš valymo sto-
telės ir pastatyti ant grindų.
 Prietaisą reikia laikyti už rankenos.
Paveikslas
 Norėdami įjungti, spauskite prietaiso jungiklį (įjun-
gimas / išjungimas).
210
valdymo
Būtina papildyti valymo skystį
DĖMESIO
Prieš pripildant švaraus vandens talpyklą prašome iš-
tuštinti nešvaraus vandens talpyklą. Taip bus išvengta
nešvaraus vandens talpyklos perpildymo.
Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos ištuštinimas".
Paveikslas
 Prietaisą reikia įstatyti į valymo stotelę.
Paveikslas
 Švaraus vandens talpyklą už rankenos reikia išimti
iš prietaiso.
Paveikslas
 Atidarykite bako dangtelį.
 Švaraus vandens talpyklą reikia pripildyti šaltu arba
drungnu vandeniu.
 Prireikus, reikia papildyti valymo arba priežiūros
priemonėmis.
 Ženklinimo „MAX" negalimaviršyti pripildant talpy-
klą.
 Uždarykite bako dangtelį.
Paveikslas
 Švaraus vandens baką įdėkite į prietaisą.
Švaraus vandens talpykla turi būti tvirtai įtvirtinta
prietaise.
Užteršto vandens bako ištuštinimas
DĖMESIO
Būtina reguliariai tikrinti vandens lygį, kad nešvaraus
vandens talpykla nebūtų perpildyta. Negalima viršyti
ženklo „MAX".
Paveikslas
 Prietaisą reikia įstatyti į valymo stotelę.
Paveikslas
 Nešvaraus vandens talpyklą reikia laikyti už apati-
nės rankenos tuo pat metu viršutinę rankeną nykš-
čiu spaudžiant žemyn.
Paveikslas
 Reikia išimti nešvaraus vandens talpyklą.
Paveikslas
 Būtina nuimti nešvaraus vandens talpyklos dangtį.
 Ištuštinkite užteršto vandens baką.
 Priklausomai nuo užterštumo dangtelį / nusodintu-
vą ir reikia išvalyti vandentiekio vandeniu.
 Būtina uždėti dangtelį ant nešvaraus vandens tal-
pyklos.
Dangtelis turi būti tvirtai uždėtas ant nešvaraus
vandens talpyklos.
Paveikslas
 Užteršto vandens baką įdėkite į prietaisą.
Nešvaraus vandens talpykla turi būti tvirtai įtvirtinta
prietaise.
Darbo nutraukimas
Paveikslas
 Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį
„Įj. / Išj.".
Paveikslas
 Prietaisą reikia įstatyti į valymo stotelę.
DĖMESIO
Siekiant užtikrinti prietaiso stabilumą nutraukus darbą, jį
visuomet reikia įstatyti į valymo arba stovėjimo stotelę.
Jei stovėjimo stabilumas neužtikrinamas, prietaisas gali
apvirsti ir taip gali išsilieti skysčiai, kurie gali pažeisti
grindų dangą.
– 9
LT

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: