Download  Print this page

Advertisement

Izslēdziet ierīci
Attēls
 Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-
slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
Attēls
 Ievietojiet ierīci tīrīšanas stāvvietā.
Attēls
IEVĒRĪBAI
Pabeidzot darbu, veiciet ierīces tīrīšanu skalojot.
Skatīt nodaļu "Ierīces tīrīšana ar skalošanu".
Attēls
 Pilnībā iztukšojiet ierīci.
Attēls
līdz
Attēls
 Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.
Skatīt nodaļu "Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana".
 Ja tīrā ūdens tvertnē vai tīrīšanas stāvvietā vēl at-
rodas ūdens, iztukšojiet to.
Attēls
 Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Attēls
 Aptiniet elektrotīkla kabeli ap kabeļa āķiem.
 Elektrotīkla kabeli nofiksējiet ar kabeļa stiprināju-
mu.
Aparāta uzglabāšana
IEVĒRĪBAI
Lai novērstu smakas veidošanos, iekārtas uzglabāša-
nas laikā jābūt pilnībā iztukšotai tās tīrā netīrā ūdens
tvertnei.
Attēls
 Aiz nešanas roktura pārnesiet ierīci uz uzglabāša-
nas vietu.
Attēls
 Stabilitātes nolūkā ievietojiet ierīci tīrīšanas stāv-
vietā.
 Uzglabājiet aparātu sausā telpā.
Kopšana un tehniskā apkope
Ierīces tīrīšana ar skalošanu
IEVĒRĪBAI
Pabeidzot darbu, ierīce vienmēr jāizskalo, izmantojot tī-
rīšanas stāvvietu un tīru ūdeni. Veicot šādu skalošanu,
ierīce tiek optimāli iztīrīta, lai nepieļautu netīrumu un
baktēriju uzkrāšanos vai nepatīkamu smaku rašanos ie-
rīcē.
Attēls
 Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-
slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
Attēls
 Ievietojiet ierīci tīrīšanas stāvvietā.
 Skalošanas procesa veikšanai tīrā ūdens tvertni
piepildīt ar nelielu daudzumu auksta vai remdena
krāna ūdens, lai sūkšanas galviņas sūkšanas ka-
nālus un spraugas pilnībā atbrīvotu no tīrīšanas lī-
dzekļa atliekām.
 Ievietojiet tīrā ūdens tvertni atpakaļ aparātā.
Attēls
 Izņemiet un iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.
Skatīt nodaļu "Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana".
 Mērtraukā iepildiet 200 ml ūdens.
 Iepildiet ūdeni tīrīšanas stāvvietā.
 Ja nepieciešams, skalošanas procesam var pievie-
not piemērotus KÄRCHER tīrīšanas līdzekļus.
 Aparātu ieslēdziet ar ieslēgšanas/izslēgšanas slē-
dzi.
 Ļaujiet ierīcei 30-60 sekundes darboties, līdz
ūdens no tīrīšanas stāvvietas ir pilnībā uzsūkts.
Ar to skalošanas process ir pabeigts.
Norāde
Jo ilgāk ierīce ir ieslēgta, jo mazāk mitruma paliek tīrīša-
nas rullīšos.
 Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-
slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
 Ja tīrā ūdens tvertnē vēl atrodas ūdens, izņemiet
tīrā ūdens tvertni un iztukšojiet to.
Attēls
 Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.
Skatīt nodaļu "Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana".
 Ja tīrīšanas stāvvietā vēl atrodas ūdens, iztukšojiet
to.
Attēls
 Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Attēls
 Aptiniet elektrotīkla kabeli ap kabeļa āķiem.
 Elektrotīkla kabeli nofiksējiet ar kabeļa stiprināju-
mu.
IEVĒRĪBAI
Pirms ierīce tiek novietota uz grīdas, lai veiktu rullīšu no-
ņemšanu, jāiztukšo tīrā un netīrā ūdens tvertnes. Tādē-
jādi netiek pieļauta šķidrumu izplūšana no tvertnēm lai-
kā, kad ierīce atrodas uz grīdas.
Norāde
Ļoti lielu netīrumu gadījumā tīrīšanas rullīšus var tīrīt at-
sevišķi.
Attēls
 Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-
slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
 Ja tīrā ūdens tvertnē vēl atrodas ūdens, izņemiet
tīrā ūdens tvertni un iztukšojiet to.
Attēls
 Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
 Iztukšojiet tīrā ūdens tvertni.
Attēls
 Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.
Attēls
 Pagriežot izņemiet tīrīšanas rullīšus aiz satverša-
nas padziļinājuma.
 Iztīriet tīrīšanas rullīšus zem tekoša ūdens.
vai
 Tīrīšanas rullīšus mazgājiet veļas mašīnā līdz
60° C.
IEVĒRĪBAI
Mazgājot veļas mašīnā, neizmantojiet veļas mīkstinātā-
ju. Šādi netiek bojātas mikrošķiedras un tīrīšanas rullīši
saglabā savu augsto tīrīšanas efektivitāti.
Tīrīšanas rullīši nav piemēroti žāvēšanai veļas žāvētājā.
 Pēc tīrīšanas ļaujiet rullīšiem nožūt.
Attēls
 Pagriežot tīrīšanas rullīšus līdz atdrurei ievietojiet
rullīšu turētājā.
 Pievērsiet uzmanību krāsu izvietojumam rullīšu
iekšpusē un uz rullīšu turētāja ierīcē (piem., zils ar
zilu).
 Pēc ievietošanas pārbaudiet, vai tīrīšanas rullīši tu-
ras stingri.
– 10
LV
Rullīšu tīrīšana
203

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kärcher FC 5

This manual is also suitable for:

Fc 5 premium

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: